Gemeenschapsonderwijs (GO!) neemt Halse stedelijke basisscholen over

HALLE – Vanaf 1 september bestaat in Halle het stedelijk onderwijs niet meer, als de gemeenteraad van 23 april, deze beslissing van het schepencollege, goedkeurt. De stad wenst zich te concentreren op zijn regierol.

Op 8 februari besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de procedure op te starten tot overname, vanaf 1 september 2013, van het stedelijk basisonderwijs door het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Concreet betekent dit:

- de overname van de basisscholen Beukenbos in Buizingen en De Klim-op in Lembeek door de Scholengroep 9-Ringscholen van het Gemeenschapsonderwijs.  Beukenbos en De Klim-Op blijven als autonome scholen bestaan.

- de fusie door opslorping van de autonome kleuterschool ’t Parkske in Halle met basisschool ‘De Leerboom’ (die ook deel uitmaakt van de Scholengroep 9-Ringscholen van het Gemeenschapsonderwijs),  wat betekent dat ’t Parkse haar deuren sluit. Het personeel van ’t Parkske wordt mee opgenomen in de fusie met ‘De Leerboom’.

Het motief voor deze beslissing ligt in een gewijzigde visie op de rol van het stadsbestuur inzake onderwijs.  De stad wenst zich meer te focussen op zijn regierol dan wel op het zelf aanbieden van onderwijs.

Voorafgaand aan deze beslissing was er ruim overleg.  Uiteraard met het GO!, omdat het stadsbestuur garanties wou over het voortzetten van het onderwijsproject in Lembeek en Buizingen en de toekomst van de schoolteams uit de drie scholen.

Daarnaast was er ook uitgebreid overleg met de directie en leerkrachten van alle scholen, alsook de koepelorganisatie van het stedelijk onderwijs (OVSG), zodat alle facetten van de overname in kaart konden gebracht worden.

De volledige schoolteams maken mee de overstap naar het GO!  Dit is zowel voor het stadsbestuur als voor het GO! heel belangrijk.  Zo behouden zowel Beukenbos als De Klim-Op hun team en hun eigenheid.

Verder wijzigt de overname niets aan de werkwijze van onderwijs in de klas, aan de vrije keuze betreffende godsdiensten, aan de maximumfactuur,… 

Het voorstel tot overname zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 23 april 2013. Eerst worden nog de adviezen ingewonnen van de betrokken instanties, met name de syndicale adviesorganen en de adviesorganen van de ouders en de scholengemeenschap.

Daarnaast zal de stad Halle in overleg met het GO! een protocolovereenkomst opstellen en uitwerken omtrent het gebruik van de gebouwen, de concrete modaliteiten voor de overgang van het personeel en de overname van roerende goederen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?