Foto's : Vlaamse Feestdag in Halle

De Vlaamse Feestdag ging in Halle niet onopgemerkt voorbij op het Cardijnplein. Naast een speech van burgemeester Marc Snoeck en een interview met theater- en documentairemaker Nic Balthazar over het klimaat was er ook een optreden van Raymond van het Groenewoud.

Hieronder integrale speech van burgemeester Marc Snoeck :

Geachte collega’s van het college, de gemeenteraad en het bijzonder comité,
Geachte voorzitter van de gemeenteraad,
Dames en heren
Beste Vlaamse vrienden,

Vooreerst wil ik graag en zeer in het bijzonder een groep van een 20-tal anderstalige cursisten verwelkomen hier op onze Vlaamse feestdag. Zij nemen deel aan de activiteiten georganiseerd in het kader van het Halse zomerproject “Nederlands onder de zon”. En dames en heren opgelet : vorige week hebben zij samen met enkele vrijwilligers en met hun leerkracht de Nederlandstalige liedjes ingeoefend van Raymond van het Groenewoud. Straks zullen ook wij dus ons beste zangtalent moeten aanspreken.

Voor de vijfde maal op rij organiseren we vanavond de Vlaamse feestdag op 11 juli zelf. Vorig jaar zijn we noodgedwongen met deze viering verhuisd van de Grote Markt naar dit plein, om de supporters – en dit waren er zeer velen – het wereldkampioenschap voetbal te laten volgen op de grote schermen die op de Grote Markt stonden opgesteld. We vonden het hier echter zo gezellig en cosy, dat we beslist hebben om onder het waakzame oog van kardinaal Cardijn, onze feestdag opnieuw hier te laten doorgaan.

Als schepen, bevoegd voor ondermeer Vlaams beleid heb ik het de voorbije zes jaar telkens gehad over één of ander aspect van dit beleid hier in onze stad. Vanavond wou ik het graag even hebben over de toepassing van ons Vlaams manifest. Dit document dat men kan terugvinden op de webstek van onze stad bestaat reeds verscheidene legislaturen. Het vormt echter nog steeds de basis bij uitstek wanneer particulieren, winkels, bedrijven, instanties, eigenaars, aannemers het Nederlands geweld aan doen door ééntalig Franse opschriften of door tweetalige opschriften te gebruiken. Wanneer wij als stadsbestuur er zelf kennis van hebben of wanneer burgers het ons signaleren dan wordt er door de bevoegde dienst onmiddellijk een schrijven gericht om de betrokkene te wijzen op het Vlaamse karakter van onze stad en om hen aan te zetten het euvel recht te trekken. Telkens wordt uitdrukkelijk gevraagd om de “taalovertreding” te herstellen en om het in de toekomst niet meer te laten gebeuren. Blijft betrokkene in de boosheid volharden, dan worden er rappels verstuurd. Eerlijkheidshalve moet ik hier wel aan toevoegen dat we strikt juridisch gezien niet altijd een been hebben om op te staan. Maar we vinden het wel onze plicht om telkens opnieuw mensen, bedrijven en instanties te wijzen op het feit dat Halle onlosmakelijk deel uitmaakt van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse gemeenschap. Meestal heeft dit schrijven echter ook wel succes. Geregeld worden excuses aangeboden en worden de zaken vervolgens rechtgezet; maar natuurlijk ook niet altijd.
Wat cijfermateriaal :
- in 2015 noteerden we 20 klachten
- in 2016 noteerden we 22 klachten
- in 2017 : 59 klachten
- en 2018 noteerden we 29 klachten

Hoe dan ook, we nemen ons voor om dit verder met de nodige aandacht op te volgen en waakzaam te blijven.
Daarnaast zullen we als stadsbestuur zonder twijfel verder blijven inzetten op zaken die we de voorbije jaren hebben geïntroduceerd. Zonder volledigheid na te streven denk ik hier aan de uitbouw van het taalpunt in de bibliotheek, de voorleesfeestjes in het Nederlands en in een andere taal, de boekenstoet waarbij vrijwilligers gaan voorlezen bij anderstalige gezinnen thuis, het taalbad tijdens de zomer voor anderstalige kinderen, ons huiswerkproject, de verdere ondersteuning van de onthaalklassen voor nieuwkomers in Lembeek, de Nederlandse lessen die doorgaan in de buurthuizen op het Windmoleke en in de Vogelweelde, het aanbod van café combinne,… en zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan.

Inzake nieuwe initiatieven op het vlak van Vlaams beleid wil ik graag nog even wat voorbehoud maken omdat dit natuurlijk volledig deel uitmaakt van de besprekingen die we met zijn allen nog voeren in het kader van het strategisch meerjarenplan. Dit geldt niet alleen voor het Vlaams beleid, maar uiteraard voor alle beleidsdomeinen. Dit financieel meerjarenplan voor de komende vijf jaar zal opgesteld worden in de loop van dit najaar.

Het staat echter buiten kijf dat het Vlaams beleid een belangrijk aandachtspunt zal blijven. Cijfermateriaal toont ons dit immers overtuigend aan :

    In 2018 bedroeg de totale bevolking in Halle 39.536 inwoners, hiervan hebben 3.118 inwoners geen Belgische nationaliteit – dus ongeveer 7,8 % van de totale bevolking

    Een kleine 34 % van de Hallenaars spreken thuis geen Nederlands. Dus 1/3 van de Hallenaars spreken thuis geen Nederlands

    Uit cijfers van de VDAB van 2015 blijkt dat tussen de 13 en de 26 % Halse werkzoekende geen goede kennis hebben van het Nederlands.

Aan onze visie en ons uitgangspunt voor het Vlaams beleid is echter niets veranderd. Mensen leven met elkaar in gemeenschap, zij hebben onderlinge banden waarin respect en solidariteit essentieel zijn, welke afkomst, huidskleur, politieke- of geloofsovertuiging zij ook mogen hebben en welke taal zij ook mogen spreken. Om dit “samen-leven” zo goed mogelijk waar te maken is de kennis en het gebruik van het Nederlands natuurlijk essentieel. Met alle mogelijke middelen; stimuleren we, motiveren we, ondersteunen we en nodigen we alle anderstaligen van harte uit om het Nederlands te leren en te gebruiken. Het is echter belangrijk om steeds voor ogen te houden dat participatie tot integratie leidt, maar dat het omgekeerde niet werkt. Als een club een buitenlandse voetballer aantrekt, zal die zich pas goed integreren als hij mag spelen. Het grootste bedrijf in onze stad heeft steeds nood aan nieuw werknemers. Ze stellen echter twee eisen voorop : 1) op de werkvloer spreekt men alleen Nederlands; 2) men volgt tweemaal twee uur per week Nederlandse les. En dat werkt. Deelnemen leidt tot integratie en dat is dan ook de weg die we moeten

Tot slot dames en heren heb ik als burgemeester van deze belangrijke stad, ten zuiden van Brussel, een boodschap voor de toekomstige Vlaamse regering. Als college van burgemeester en schepenen hebben wij recent een belangrijke knoop doorgehakt inzake de ondertunneling van de A8/N203. Eén van de meest cruciale dossiers om het verkeersknelpunt voor onze stad mee te helpen ontwarren. Wij hebben namelijk een duidelijk standpunt ingenomen waarbij we gaan voor de volledige ondertunneling van de Halleweg en de Nijvelsesteenweg; maar met essentiële voorwaarden inzake ontsluiting voor wat de wijk Rodenem betreft. Wij hopen dat deze realistische houding het dossier dat reeds meer dan 10 jaar een stand still gekend heeft op die manier gedeblokkeerd geraakt en wij hopen dan ook dat dit dossier op de onderhandelingstafel van de toekomstige Vlaamse regering terecht komt. Met wat goodwill van iedereen moet het mogelijk zijn om deze legislatuur op dat vlak uit de impasse te geraken. Wij doen dus een oproep aan de nieuwe Vlaamse regering om dit dossier mee te nemen in de toekomstige regeringsverklaring. Op onze beurt zullen wij het dossier verder uitdiepen en concretiseren in de commissie stadsontwikkeling en op de komende gemeenteraad.

Ik wens jullie nog een fijne en aangename Vlaamse feestavond toe.

Marc Snoeck
burgemeester
11 juli 2019


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?