FIETS-GEN: plan voor 400 km fietswegen voor een vlottere mobiliteit tussen Vlaanderen en Brussel

REGIO - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels en voorgedragen bestendig afgevaardigde voor Mobiliteit van Vlaams-Brabant Tom Dehaene stelden vandaag het Fiets-GEN voor.

Dit is een woon-werk en woon-school fietsnetwerk van ca. 400 km tussen Brussel en de rand. Het strekt zich uit over een straal van ca. 15 km rond Brussel. Er zijn 15 fietsroutes geselecteerd, die prioritair worden aangelegd. Ongeveer 51% van de verplaatsingen is korter dan 5 km. Dit zijn perfect fietsbare afstanden. Door goede fietsinfrastructuur aan te bieden, verhogen we het fietsgebruik. Op die manier kan de mobiliteit in de regio worden verbeterd.

Waarom is er een Fiets-GEN nodig?

Het aandeel fietsverplaatsingen ligt in Brussel en de Vlaamse Rand onder de 4% terwijl het aandeel korte verplaatsingen in dit stedelijke gebied zeer hoog is. In Brussel en de Vlaamse Rand zijn 71% van de verplaatsingen korter dan 15 km. Het aandeel verplaatsingen korter dan 5 km bedraagt 51%. Een zeer groot aandeel van deze korte verplaatsingen gebeurt vandaag met de auto, onder meer omwille van een gebrek aan veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Deze korte autoverplaatsingen zijn mee de oorzaak van de nagenoeg permanente verkeerscongestie in dit gebied. Investeringen in fietsinfrastructuur zijn daarom noodzakelijk voor iedereen die zich in deze regio verplaatst.

De congestieproblematiek in Brussel en de Vlaamse Rand is een van de belangrijkste barrières voor de verdere economische ontwikkeling van dit gebied. Gezien de geplande ontwikkelingen en de zeer sterke bevolkingsaangroei in Brussel zal het aantal verplaatsingen en de verkeersdruk blijven toenemen. Om deze economische regio verder te ontwikkelen en bijkomende tewerkstelling te genereren, zijn maatregelen om de mobiliteit te verbeteren een noodzaak.

Begin juli 2011 werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van het Fiets-GEN door minister Crevits, minister Grouwels en gedeputeerde Dekeyser. De kosten van de studie werden evenredig verdeeld tussen de drie partners.

De bouw van het Fiets-GEN met snelle hoogwaardige intergewestelijke fietsverbindingen is een maatregel om de steeds toenemende verkeersdruk in de regio aan te pakken. De investering voor de realisatie van het volledige fiets-GEN wordt geraamd op ongeveer 120-150 miljoen euro.

Wat is het Fiets-GEN?

Het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant hebben gezamenlijk een Fiets-GEN netwerk uitgewerkt. Dit gebiedsdekkende netwerk omvat ongeveer 400 km fietswegen. Daarvan ligt 205 km in de Vlaamse Rand en 193 km op het Brusselse grondgebied. 15% van dit uitgetekende netwerk voldoet nu reeds aan de gestelde kwaliteitseisen. In de studie voor de opmaak van het netwerk is ook een actieplan en budgetinschatting gemaakt voor de realisatie van het Fiets-GEN. De doelstelling is om dit netwerk tegen 2025 te realiseren.

Er werden 15 prioritaire Fiets-GEN routes geselecteerd waarvoor afzonderlijke uitvoeringsprogramma’s worden opgestart. Deze 15 hoofdassen hebben allen een zeer hoog fietspotentieel. Ze lopen steeds langs vlakke en directe fietsverbindingen langs spoor, kanaal of valleien. Bovendien kunnen ze worden gekoppeld aan lopende uitvoeringsprogramma’s en planprocessen (vb. spoorwegverbredingswerken, tracéstudies tram, aanpak ontwikkelingsgebieden, …).

Deze 15 Fiets-GEN hoofdroutes zijn:

1.       Noord-Zuid 1 (Wemmel-Groenendaal)

2.       Noord-Zuid 2 (Meise-Waterloo)

3.       Kanaalroute

4.       Noordtangent (Zellik-Luchthaven)

5.       Noord-Zuid 3 (HST - spoor L124)

6.       Luchthavenroute (L26 - A201)

7.       E40 route

8.       Oost-West radiaal (Tervuren - Zellik)

9.       Oosttangent (Zaventem – Woluwedal – Watermaal-Bosvoorde)

10.   Opwijk-Merchtem-Asse – Brussel (OMA-B) / Middenring

11.   Zuidtangent (Jezus-Eik – Anderlecht)

12.   Spoorroute zuid (spoor L26)

13.   Kleine ring

14.   Westtangent (spoor L28)

15.   Westradiaal (parallel N8 vanuit Itterbeek)

Deze 15 prioritaire Fiets-GEN routes zijn 280 km lang, waarvan 113 km (40%) in het Vlaamse Gewest en 167 km (60%) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bedoeling is in eerste instantie deze 15 Fiets-GEN routes te realiseren. Nadien worden de resterende routes aangepakt. Zij zijn op hun beurt goed voor 118 km. In totaal gaat het dus om 398 km fietswegen.

Het Fiets-GEN wordt gerealiseerd binnen reeds bestaande uitvoeringsprogramma’s van de Gewestelijke Fietsroutes (GFR) of het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) of worden op initiatief van gemeenten of andere actoren aangelegd. Van het Fiets-GEN ligt 196 km of 49% op de bestaande fietsnetwerken: het BFF-netwerk (Vlaamse Gewest) en GFR-netwerk (Brussels Gewest).

Mobiliteit

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De mobiliteit in Vlaams-Brabant staat onder grote druk. Congestie, tijdverlies en milieuvervuiling drukken op de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio. Om hieraan het hoofd te bieden zullen we alle zeilen bij moeten zetten. De ontwikkeling van het Fiets-GEN kan ervoor zorgen dat er beduidend meer woon-werkverplaatsingen met de fiets tussen Brussel en de rand en omgekeerd gebeuren. Op die manier wordt de hele regio mobieler en worden bijkomende kansen gecreëerd inzake tewerkstelling in o.a. de luchthavenregio.”

Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels: “Met de fiets pendelen of een stad bezoeken biedt talloze voordelen: het gaat meestal sneller dan de andere vervoersmodi, het is het goedkoopste vervoermiddel én je ontdekt een stad op een andere manier. Zo kan het Fiets-GEN helpen om Brussel ook eens op een positieve manier te ontdekken. En kunnen hoofdstedelingen kennis maken met de pracht van bv. het Pajottenland. Het Fiets-GEN is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel. De recente plannen voor vier transregionale tramlijnen vormt hiervan een ander sterk bewijs.”

Voorgedragen gedeputeerde Tom Dehaene :“Het Fiets-GEN is voor de provincie een belangrijk deel van de oplossing voor het mobiliteitsprobleem in de Vlaamse Rand en Brussel. We weten dat er een enorm potentieel aan fietsers is. De kostprijs van 120 miljoen euro lijkt veel, maar de meerwaarde die kan worden gerealiseerd op mobiliteitsvlak is veel groter. Het hoge potentieel aan gebruikers en de kosteneffectiviteit zijn dus belangrijke redenen om het Fiets-GEN zo snel mogelijk te realiseren.”

Hoe wordt het Fiets-GEN gerealiseerd?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en de provincie Vlaams-Brabant investeren samen in het Fiets-GEN. De drie projectpartners schatten de vereiste investeringsmiddelen in de grootteorde van 15 miljoen euro per jaar. Er zullen projectvoorstellen worden ingediend bij Europa voor extra cofinanciering van het Fiets-GEN vanuit de regionale structuurfondsen.

Er zal een samenwerkingsprotocol Fiets-GEN afgesloten worden, want om het Fiets-GEN op het terrein te realiseren zijn er engagementen nodig van veel verschillende partners. De drie initiatiefnemers (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Provincie Vlaams-Brabant) sluiten daarom een samenwerkingsprotocol af met:

·         Infrabel (voorzien van extra ruimte bij toekomstige spoorwegverbredingen)

·         De Lijn (afstemming met toekomstige tramtracés)

·         VLM – Vlaamse Landmaatschappij (meenemen van Fiets-GEN in landinrichtingsdossiers)

·         TBAC – The Brussels Airport Company (toegang Fiets-GEN tot luchthaven)

·         W&Z – Waterwegen & Zeekanaal

·         ANB – Agentschap Natuur & Bos

·         Haven van Brussel

·         23 gemeenten in de Vlaamse Rand

·         19 gemeenten Brussels Hoofdstedelijk Gewest

·         Gemeenten Waterloo en La Hulpe

Meer info over het Fiets-GEN: www.mobielvlaanderen.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?