Dilbeek stelt meerjarenplan 2020-2025 voor

De Dilbeekse meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 is klaar. De meerjarenplanning vertaalt de plannen van de gemeente in budgetten voor de komende jaren en wordt in december ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het bestuur voorziet een recordbedrag van meer dan 91 miljoen aan investeringen.

Het integrale bericht van de gemeente over de 'Meerjarenplanning 2020-2025' :

Omgevingsanalyse en burgerbevraging

De toekomstplannen zijn volgens het bestuur gebaseerd op een objectieve omgevingsanalyse en een uitgebreide bevraging bij de bevolking. Uit deze bevraging blijkt dat het goed leven is in Dilbeek. 80% van de bevraagden onderschreven deze stelling. Het is dus noodzakelijk te versterken wat goed is en bij te benen waar we achterop hinken. Zo blijken heel wat mensen bezorgd over de verkeersveiligheid en de staat van wegen, voetpaden, fietspaden. Ook de wens om in Dilbeek te kunnen blijven wonen, komt sterk naar voor."

Uitdagingen

"Heel wat, vooral externe, uitdagingen komen op ons af. Zo groeit Dilbeek sneller dan de voorspellingen, vooral door migratie. Hierdoor staan het Vlaams karakter, het dorpsgevoel, de groene en open ruimte, de capaciteit in het onderwijs, de woonmarkt, de mobiliteit,… onder druk."

Dé uitdaging is dus om Dilbeek Dilbeeks te houden. Daarom zal het beleid toegespitst worden op volgende
punten:

- De ondersteuning van het verenigingsleven en de wijkwerking als cement van onze gemeenschap en als antwoord op migratie, ontnederlandsing en de druk van de grootstad;
- Wonen betaalbaar houden maar ook energiezuinig en divers. Bijkomende woongelegenheden moeten op de juiste plaats voorzien worden: kerngericht, goed ontsloten, in de buurt van voldoende voorzieningen;
- De nodige ruimte voor ondernemers;
- Een versterkt ouderenbeleid en de actieve aanpak van het groeiend probleem van de vereenzaming;
- Kansen geven en activeren van iedereen, maar tegenover rechten staan onlosmakelijk plichten en verantwoordelijkheden;
- Investeren in onderwijs om de capaciteit op peil te houden en uitbreiden van de kinderopvang;
- Grote investeringen om onze wegen veiliger en bestand tegen de tijd te maken en om de openbare ruimte proper te houden;
- Het nodige aantal voorzieningen voor welzijn en vrije tijd die de groeiende bevolking volgen.
- Extra inzet op onze veiligheid (brandweer en politie);
- Verdere uitvoering van het klimaatactieplan. De gemeente moet zelf het voorbeeld geven en mensen stimuleren tot actie over te gaan om de effecten van de klimaatverandering te verzachten.

Financiële context

Deze uitdagingen moeten aangepakt worden in een voor gemeenten moeilijke (financiële) context:

- De federale taxshift vermindert de basis waarop gemeenten belastingen heffen.
- De pensioenfactuur voor de statutaire medewerkers weegt steeds zwaarder door.
- Het aantal taken voor de gemeenten neemt toe, zonder transfer van de middelen.
- De kosten voor de brandweer, hulpverlening en politie nemen eveneens toe.
- Bij een groeiende bevolking moeten het aantal voorzieningen naar onderwijs, welzijn en vrije tijd volgen.

De bijkomende middelen die de nieuwe Vlaamse regering onze gemeente biedt, zijn onvoldoende om dit op te vangen. Aangezien Dilbeek een beperkt personeelsbestand heeft in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde, zijn besparingen hierop bijna niet mogelijk.

Er zijn echter ook positieve factorenen: de schuldgraad van de gemeente is laag en de rentevoeten liggen zeer laag. Schulden opbouwen in deze context is geen schande. Het investeringsklimaat is positief.

Werkingsprincipes

Het is niet (meer) realistisch dat de gemeente alles zelf financiert, een (te) uitgebreid patrimonium in stand houdt en gebouwen bouwt die slechts één functie vervullen. Dilbeek zal daarom inzetten op gedeeld gebruik van gebouwen, partnerschappen zoeken met de privésector
en het accent leggen op haar regierol ipv een uitvoerende rol.

Zoals steeds zoeken we voor investeringen maximale ondersteuning via subsidies. Patrimonium dat amper een functie heeft of ongebruikt is, wordt verkocht. Met deze opbrengst investeren we in onze toekomst. Ook aan de grote bedrijven wordt een extra bijdrage gevraagd. Een nieuw in te voeren bouwtaks moet een rem zetten op de bouwwoede. We besparen eveneens 1 miljoen euro per jaar op de dagelijkse werking.

Dilbeek wil op een doordachte manier omgaan met de beperkte ruimte die er is. De gemeente zal zelf bepalen hoe en waar (bijkomend) wonen en ondernemen op de juiste plaats nog mogelijk blijft: in kernen en goed ontsloten gebieden. De open en groene ruimte blijft maximaal bewaard. Ongebreideld “appartementiseren” wordt onmogelijk. De gemeente zal bepalen waar wel en hoe.

Verenigingen kunnen blijven rekenen op logistieke en financiële steun maar deze zal meer ‘op maat’ zijn. Verenigingen worden zo geactiveerd en gedynamiseerd. Aan gebruikers van infrastructuur wordt een eerlijke en realistische bijdrage gevraagd. Zonder het algemeen solidariteitsprincipe los te laten, zetten we het principe van ‘de vervuiler betaalt’ verder. Een strenge handhaving moet de openbare ruimte net houden.

Onze gemeentelijke diensten moeten innovatief, klantgericht, efficiënt en wendbaar zijn en digitaal bereikbaar.

Investeren in de toekomst

De grootste investeringen (36,5 miljoen uitgaven waarvan 6,9 miljoen investeringssubsidies) gaan naar de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte (wegen, fiets- en voetpaden, pleinen, bossen, parken, groen). We gaan verder op de ingeslagen weg: hoofdstraten worden verkeersveilig gemaakt voor elke weggebruiker, dorpskernen worden opgewaardeerd en slechte wegen worden systematisch aangepakt.

Voor het onderhoud en de inrichting van onze kerkhoven wordt eveneens een tandje bijgestoken (1,1 miljoen euro).

Ook in onze veiligheid wordt verder geïnvesteerd (12 miljoen euro). Naast een verhoogde toelage voor zowel politie als hulpverlening, gaat de bouw van de nieuwe brandweerkazerne van start. De politie krijgt een investeringsbudget van 2 miljoen euro (voor aankoop materiaal en cameraschild) en zal de studie opstarten voor een nieuw of aangepast onderkomen. De gemeente zal eveneens extra gemeenschapswachten aanwerven.

In Itterbeek is ons woonzorgcentrum aan vernieuwing toe. Een welzijnscampus gericht op genormaliseerd kleinschalig wonen voor ouderen en mensen met dementie, zal gefaseerd opgericht worden. Hiermee spelen we in op leemten in het welzijnsaanbod. Een budget van 8,3 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken. Op dezelfde site wordt middelen vrijgemaakt voor vrije tijdsinfrastructuur ter vervanging van het RCI. Ook op andere plaatsen wordt meer ruimte voor jeugd, sport en cultuur gecreëerd door maximaal in te zetten op het gebruik van alle gemeentelijke gebouwen (in totaal gaat het om een investering van 10,8 miljoen euro).

In onderwijs blijft de gemeente investeren door de bouw van een multifunctioneel gebouw in Begijnenborre, de uitbreiding van De Klimop,… (6 miljoen euro).

De gemeente zal actief zijn regierol opnemen om bijkomende woongelegenheden niet eender waar te voorzien. Een dwingend kader zorgt ervoor dat verdichting enkel kan waar het leefbaar is. Bij grote woonprojecten wensen we, indien mogelijk, Dilbekenaren voorrang te geven. Bijkomende sociale huurwoningen worden niet geconcentreerd maar verspreid over de gemeente zodat sociale integratie vlotter verloopt.

Dilbeek Dilbeeks en Vlaams houden, blijft de grootste uitdaging. Met steun van de Vlaamse overheid (1,3 miljoen) zetten we hier verder op in door op diverse vlakken extra inspanningen te doen: veiligheid, taalbeleid, integratie, een dynamisch onthaal op maat, blijvend ondersteunen van gemeenschapsvormende initiatieven.

Dilbeek stelt zich gastvrij op voor iedereen die het Vlaamse karakter van onze gemeente respecteert en samen onze gemeenschap versterkt.

LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE INVESTERINGEN (bedragen hoger dan 40.000 €)

Opstellen beleidsplan RUIMTE 110.000
Opmaak RUP ONDERNEMEN 75.000
Opmaak beheersplan Waardevolle Openbare gebieden 50.000
Uitvoeren acties beleidsplan Openbare Ruimte 160.000
Stationsomgeving RUP Dilbeek 40.000
Opwaarderen deelkernen en stationsomgevingen 4.529.000
Ondersteunen startende ondernemers 100.000
Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen 495.000
Realisatie van 5 mobipunten 200.000
Fietssnelweg F209 53.000
Bovenlokaal fietsnetwerk en lokaal fietsnetwerk 17.150.000
Dilbeeks trage wegen netwerk 63.000
Veiligheid weggebruikers en schoolomgevingen 500.000
Vernieuwing wegennetwerk 5.638.000
Vernieuwen voetpaden 836.000
Uitbouw luchtkwaliteitsmeetnetwerk 50.000
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 1.305.000
Rioleringsstelsel 1.366.000
Erosieactieplan 200.000

Investeren in exploitatie containerpark 200.000
Natuur en Bosinrichtingsprojecten 360.000
Straatmeubilair 180.000
Creëren van ontmoetingsplekken 480.000
Herinrichting en modernisering begraafplaatsen 1.120.000
Vermindering energieverbruik 521.000
Verduurzamen wagen en machinepark 1.690.000
Onderhoud en beheer Openbare ruimte 1.935.000
Nutsvoorzieningen in Openbare ruimte 300.000
Uitbating sociale woningen en welzijnscampus Keperenberg 132.000
Investering in woonzorgcentrum Breugeldal 190.000
Uitwerken en uitvoeren masterplan Keperenberg 8.231.000
Bouwen van nieuwe brandweerkazerne 10.300.000
Investeren in veiligheid veilige evenementen 73.000
Versterking gemeenschapsgerichte projecten Politie 1.703.000
Ondersteuning verenigingsprojecten sportbeleid 59.000
Renovatie en onderhoud gebouwen infrastructuur 7.250.000
Jeugdinfrastructuur 360.000
Ontwikkeling fuifbeleid 120.000
Bedrijvencentrum sociale campus 60.000
Bouwen Chirolokalen 400.000
Digitale ondersteuning onderwijs 40.000
Digitale werking onderwijs 60.000
Nieuwbouw Begijnenborre 6.000.000
Conciergewoning KLIMOP 500.000
Implementeren support tot versterking van efficientie 700.000
Inrichting toekomstgericht datacenter 220.000
Diverse communicatietechnologien 56.000
Vernieuwing hardware 1.003.000
Inrichting ergnomoische en efficiente werkruimte 490.000


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?