Dilbeek heft belasting op (ver)bouwen, uitbreiden en verharden

Met ingang van 1 januari 2021 wordt in Dilbeek een belasting geheven op het verharden, (ver)bouwen, en uitbreiden van gebouwen en constructies op heel het grondgebied van de gemeente.

Door de invoering van een bouwtaks wil het bestuur de burgers stimuleren om compacter te bouwen, minder te verharden en dus in het algemeen doordachter en duurzamer om te gaan met de schaarse ruimte. Daarnaast is deze taks ook een financiële compensatie voor maatschappelijke lasten zoals mobiliteit en de aanleg van nutsvoorzieningen. De belasting is dus algemeen te verantwoorden vanuit het oogpunt van duurzaam en rationeel ruimte- en energiegebruik.

Aanleiding van de belasting

De ruimte in Dilbeek staat vandaag onder druk door enerzijds de stijgende oppervlakte aan bebouwde percelen en anderzijds de dalende hoeveelheid onbebouwde percelen. Bovendien kunnen we vaststellen dat het gemiddelde percentage aan verhardingen in Dilbeek, namelijk 18,5%, nog hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde van 16% (in 2015). Dit heeft allemaal een enorme impact op zowel onze ecologische voetafdruk, het milieu als de leefbaarheid en kan leiden tot aanzienlijke water en droogte problemen. Vanuit de Vlaamse overheid wordt er in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen aan lokale besturen sterk aangeraden om te gaan ontharden en extra verharding tegen te gaan. Ook bij de opmaak van het gemeentelijk klimaatactieplan zijn dit doelstellingen.

Toepassingsgebied

Wat valt wel onder de belasting?

De belasting omvat alle meldings- of vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen (met enkele uitzonderingen) die ervoor zorgen dat extra grondoppervlakte wordt ingenomen of waardoor waterinfiltratie moeilijker wordt dan in de bestaande toestand.

Grosso modo kan gesteld worden dat werken die geen verduurzaming tot gevolg hebben, belast zullen worden i.e. niet van vergunning vrijgestelde verhardingen, constructies, zwembaden of zwemvijvers en uitbreidingen (zowel bij woningen als bij andere recreatieve, bedrijfs-,… functies). De belasting kan zowel onder de vorm van een belasting per vierkante meter/kubieke meter als onder de vorm van een forfaitair bedrag.

Wat valt niet onder de belasting?

Werken zoals het herbouwen van gebouwen (zonder volume-uitbreidingen) en het isoleren van gebouwen worden niet belast. Het energiezuiniger maken van het patrimonium is immers ook een van de doelstellingen, samen met het verduurzamen, die de gemeente vooropgesteld heeft in het meerjarenplan.

Het oprichten van gebouwen en constructies door de gemeente Dilbeek, door de gemeente Dilbeek opgerichte verzelfstandigde agentschappen, door de politiezone, brandweer en de hulpverleningszone van de gemeente Dilbeek, door de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar de gemeente Dilbeek deel van uitmaakt, door de federale, gewestelijke, provinciale en OCMW overheden, door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappij (in functie van het bouwen van sociale woningen) worden in het kader van het algemeen belang niet belast.

Meer details over de toepassing van de belasting en de bedragen, vindt u in het reglement.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?