CD&V en N-VA werken krijtlijnen uit in Asse

CD&V en N-VA slaan de handen in mekaar in Asse. Er worden volgens de partijen de komende zes jaar duidelijk een aantal vernieuwende accenten gelegd. "Accenten die moeten leiden tot een meer bruisende, warmere, veilige en leefbare gemeente.  Deze accenten zullen de komende weken en maanden verder inhoudelijk worden uitgewerkt. Een aantal belangrijke krijtlijnen zijn echter al duidelijk", klinkt het in een gezamenlijk bericht.

CD&V en N-VA kwamen snel tot een overeenkomst. Dat heeft zo zijn redenen. "Vooreerst werd het duidelijk dat de programma’s van CD&V en N-VA een gelijkaardige toekomstvisie inhouden, uiteraard elk met zijn eigen accenten", klinkt het."Zo kon er relatief snel tot een inhoudelijke overeenkomst gekomen worden."

Huidig burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) behoudt zijn sjerp.

Het bericht uitgestuurd door N-VA en CD&V :

“Wij kiezen voor een politiek die als doel heeft de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren. Een politiek die oog heeft voor een veilige en leefbare wijk, buurt of deelgemeente. Een inclusieve samenleving, waar iedereen, ongeacht zijn of haar roots, geloofsovertuiging of geaardheid zich thuis voelt dankzij een gedeeld burgerschap, met een focus op het gebruik van het Nederlands.”, vatten voorzitters Stef Stiers (CD&V) en Gunter Slaus (N-VA) het samen.

N-VA koos voor de sociale portefeuille."Armoede en kinderarmoede moeten worden aangepakt. Een job hebben is daarbij de beste uitweg. De middelen zijn beperkt. Om ze goed te laten terechtkomen, wordt voor een goede en kordate controle tegen misbruiken gezorgd. Bovendien zullen we de uitdagingen van de vergrijzing verder aanpakken met de klemtoon op thuis- en mantelzorg.

We kiezen voor een ruimtelijke ordening op maat van onze landelijke gemeente, met respect voor de open ruimte en de ontwikkeling van leefbare woonkernen. Speciale aandacht is er voor permanent propere straten en pleinen. De vergroening trekken we letterlijk en figuurlijk door met de ambitie om een CO2 neutrale gemeente te worden.

Vrijetijd, verenigingen en vrijwilligers verbinden mensen en versterken het sociaal weefsel. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs zullen daarom als één geïntegreerd geheel worden bestuurd. Op die manier verzekeren we een globale en afgestemde aanpak voor alle noden en alle deelgemeenten.

Op gebied van onderwijs worden de gemeenteschool van Mollem en nieuwe aangepaste infrastructuur voor het Deeltijds Kunst Onderwijs (nieuwe kunstenacademie) de eerstvolgende vernieuwingsprioriteiten. Er wordt gestreefd om over alle netten heen tot afspraken te komen om op eenzelfde manier met anderstaligen om te gaan.

We stellen voor het eerst ook een schepen van Vlaams Beleid aan. Binnenkort zal voor alle inwoners duidelijk worden, wat dit voor moois kan betekenen. We zorgen voor een beter klimaat voor onze lokale handelaars en dit op vele vlakken. Ook aan actieve betrokkenheid wordt gewerkt. We geven onze inwoners de nodige informatie en stimuleren de ingeslagen weg van participatie om projecten te co-creëren.
Voor deze bestuursploeg is de deelgemeente Zellik één van de prioriteiten en dit over de verschillende beleidsdomeinen heen. Daar hoort aangepaste infrastructuur en programmatie op de vrijetijdssite en de realisatie van nieuwe jeugdlokalen bij. Andere bevindingen uit het inspraaktraject zullen ook aan bod komen.

CD&V en N-VA hebben de ambitie om de mobiliteitsknoop te ontwarren en koning Fiets prioritair te stellen in alle beleidsdomeinen. Het is hoog tijd om het daadkrachtig anders aan te pakken. Het thema is van dermate groot belang voor alle Assenaren en zeer sterk verweven met een sterk en kordaat veiligheidsbeleid dat deze verantwoordelijkheden zullen worden opgenomen door burgemeester Koen Van Elsen.
Via de invoering van Buurtinformatienetwerken (BINs) of Veiligheidsinformatienetwerken (VINs) betrekken we de inwoners ook op gebied van veiligheid. Binnen de verschillende wijken en dorpen zal een actieve BIN- of VIN-werking worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Ook op de digitale weg mag er geen stilstand zijn. Evolueren naar een ‘Slimme gemeente’ in alle facetten van het bestuur en in het dagelijkse leven zal een prioriteit worden in de volgende legislatuur. Je gemeente in je broekzak moet een realiteit worden in de komende jaren.

Een gezond financieel beleid zal ook naar de toekomst noodzakelijk zijn. Er wordt een plan met structurele besparingen opgesteld en jaarlijks geëvalueerd. De schuldenlast wordt afgebouwd en een gezond investeringsbeleid gevoerd. Er zal worden ‘bespaard op de politiek’. Zo wordt de Raad van Bestuur (RVB) vervangen door de voltallige Gemeenteraad (rol van de RVB) en het Schepencollege neemt met 4 schepenen de rol op van Directiecomité geleid door een voorzitter. Hiermee vereenvoudigen en we de bestuursorganen binnen onze gemeente en slanken ze af. De democratisch verkozen bestuurders en raadsleden zullen hierdoor onbezoldigd extra verantwoordelijkheden opnemen.

CD&V en N-VA vinden in dit bestuursakkoord de kernpunten van hun programma duidelijk terug. Samen schrijven we vanaf vandaag mee aan een nieuw Asse, een gemeente die leeft en om iedereen geeft met een bestuur met een strategische visie en een positieve en belangeloze blik op de toekomst. Een Asse 2.0.

De nieuwe bestuursploeg die daarvoor moet zorgen

In die nieuwe bestuursploeg levert CD&V als grootste partij de burgemeester en 3 schepenen en N-VA 4 schepenen.
Koen Van Elsen wordt burgemeester, Jan De Backer en Geert Heyvaert zijn voor de volle legislatuur schepen. Een laatste schepenmandaat wordt door CD&V verdeeld onder Rik De Baerdemaeker (3 jaar), Edwin Fabri (2 jaar) en nieuwkomer Guy De Bondt.

N-VA levert met Peter Verbiest en Sigrid Goethals 2 schepen voor de volle legislatuur en laat de verantwoordelijkheid voor sociale zaken gedeeld over aan Emiel Saerens en Katleen Meersseman (elk 3 jaar). Een laatste schepenpost wordt gedeeld tussen Joris Van den Cruijce en Johan De Rop. Deze laatste zal ook de eerste 3 jaar de rol van voorzitter van de gemeenteraad op zich nemen, opgevolgd door N-VA-er Tim Lengeler.

Tenslotte levert CD&V ook de verantwoordelijke voor het Autonoom Gemeentebedrijf Asse in de persoon van Kristof Gaublomme. Met Kristof, Guy, Joris en Tim zorgen we ook voor verjonging in deze nieuwe bestuursploeg.

Op vlak van taakverdeling binnen het college van burgemeester en schepen werd gekozen voor een efficiëntere werking en vernieuwende aanpak waarbij dat samenwerking tussen CD&V en N-VA bestuurders de kracht moet vormen. Daarom zal naar de toekomst het volledige beleid van de gemeente worden gegroepeerd in 4 departementele pakketten: grondgebiedzaken, vrije tijd en onderwijs, algemeen bestuur en welzijn.

De 3 eerstgenoemde verantwoordelijkheden worden ingevuld door telkens één CD&V en één N-VA schepen. Het departement welzijn omhelst onder andere de vroegere OCMW-verantwoordelijkheden, welke onder de verantwoordelijkheid zal vallen van de voorzitter van het Sociaal Comité die als schepen van Welzijn de verantwoordelijkheid draagt in het College van burgemeester en schepen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?