Burgemeesters Halle-Vilvoorde zijn opnieuw een ‘Toekomstforum’ voor de regio

Gisteren hebben de 35 burgemeesters en de gedeputeerden van de regio opnieuw een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee ze zich voor de komende zes jaren in het Toekomstforum engageren.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft tot doel om op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, veiligheid e.a. te verbeteren. Het is een platform voor overleg en coördinatie om de uitvoering van concrete gezamenlijke acties voor de regio Halle-Vilvoorde te faciliteren, uitgaand van het gezamenlijke memorandum en de nota ‘centrumregio Halle-Vilvoorde’. Koen Van Elsen, burgemeester van Asse, werd aangeduid als de nieuwe voorzitter.

Centraal in de uitbouw van Toekomstforum Halle-Vilvoorde staan zes themawerkgroepen die rond cruciale beleidsdomeinen voor de regio voorbereidend werk verrichten en concrete acties stimuleren of opzetten. De zes thema’s zijn : Werk & Economie (voorzitter Irina De Knop), Mobiliteit (voorzitter Luc Deconinck), Welzijn & Zorg (voorzitter Walter Vansteenkiste), Integrale Veiligheid (voorzitter Hans Bonte), Onderwijs (voorzitter Steven Van Linthout) en Inburgering en Integratie (voorzitter Inez De Coninck). Bij elk van deze beleidsthema’s zal ook het gebruik van de slimme toepassingen en maatregelen ten gunste van klimaat en duurzaamheid meegenomen worden.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt geleid door een stuurgroep van burgemeesters en de gedeputeerden. De stuurgroep bestaat uit de voorzitter, de voorzitters van de themawerkgroepen, burgemeesters Tim Vandeput (Hoeilaart), Michel Doomst (Gooik) en Willy Segers (Dilbeek) en gedeputeerde Tom Dehaene en toekomstig gedeputeerde Gunther Coppens. Intercommunale Haviland en ERSV Vlaams-Brabant zorgen voor de omkadering van de werking.

De burgemeesters benadrukken het grote belang van het lokale beleidsniveau en de bijhorende lokale autonomie. Maar er zijn een aantal beleidsvraagstukken in de centrumregio Halle-Vilvoorde waar een bovenlokale, afgestemde aanpak en een gemeenschappelijke visie een duidelijke meerwaarde zal bieden.
Toekomstforum vertolkt en verdedigt de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten van Halle-Vilvoorde ten aanzien van de andere besturen en betrokken instanties. De burgemeesters van Halle-Vilvoorde, verenigd in Toekomstforum Halle-Vilvoorde, herhalen daarom hun eisen:

Schenk bijzondere aandacht aan de specifieke problematiek waarmee de Rand en alle gemeenten van Halle-Vilvoorde worden geconfronteerd! Om een economisch sterke Vlaamse en gastvrije regio te blijven, zal een doortastend beleid nodig zijn. In dat kader dringen de burgemeesters aan op een fundamentele versterking van het beleid voor de brede Vlaamse rand in Halle-Vilvoorde en voor bijkomende financiële mogelijkheden. De aanbevelingen ter zake staan duidelijk geformuleerd in het memorandum voor de Vlaamse en federale verkiezingen 2019 en de geactualiseerde nota ‘ centrumregio Halle-Vilvoorde’. Deze aanbevelingen genieten een brede consensus in Halle-Vilvoorde en in de provincie Vlaams-Brabant.

1. De burgemeesters wensen het sluitend engagement van de volgende Vlaamse Regering dat de historisch gegroeide achterstand in het arrondissement Halle-Vilvoorde op het vlak van de noodzakelijke welzijnsvoorzieningen op korte termijn wordt ingelopen. Halle- Vilvoorde moet worden beschouwd als een volwaardige regio. Dit impliceert dat tijdens de komende legislatuur het niveau van welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde het niveau van het gemiddelde in andere provincies moet bereiken.

2. De burgemeesters benadrukken het grote belang van het lokale beleidsniveau om o.a. de forse demografische groei - vooral ten gevolge de uitdeinende hoofdstad - op een goede manier op te vangen. De sterke toename creëert een probleemsituatie die vergelijkbaar is met deze van de grote stedelijke agglomeraties. Momenteel is er een beperkte compensatie voor de steden Vilvoorde en Halle en voor de gemeente Dilbeek. Dat is op zich positief, maar niet voldoende om de problematiek, met uitlopers over het hele grondgebied van het arrondissement, aan te pakken. Daarom pleiten de burgemeesters van Halle-Vilvoorde voor een erkenning van de centrumproblematiek in Halle-Vilvoorde. De erkenning moet extra financiering operationaliseren waarmee de lokale besturen van de brede Vlaamse rand projecten en acties kunnen opzetten om de (groot)stedelijke problematieken aan te pakken. In afwachting van een andere verdeling van de middelen via het gemeentefonds vraagt Toekomstforum Halle-Vilvoorde dat er extra ‘Vlaamse Rand middelen’ worden vrijgemaakt die, via projecten en acties, een thematisch randbeleid ondersteunen bij alle lokale besturen van Halle-Vilvoorde, op basis van gepaste objectieve criteria.

3. De burgemeesters wijzen er op dat de mobiliteitsproblematiek van Halle-Vilvoorde gevolgen heeft voor het hele land. Ze vragen een doortastende en geïntegreerde aanpak van de hogere overheden én een intergemeentelijke mobiliteitsplanning om ze gebiedsgericht en op maat van verschillende regio's in Halle-Vilvoorde te realiseren. Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt dat de toewijzing van middelen voor de realisatie van een meer-sporen-mobiliteitsbeleid eveneens worden gebaseerd op objectieve criteria, rechtstreeks verbonden met mobiliteit. We verwijzen naar o.a. bevolkingsdichtheid, congestiegegevens, economische bedrijvigheid en pendel, aanwezigheid centrumfuncties, aantal stations, km weginfrastructuur, …
De oprichting van een dergelijk investeringsfonds voor de centrumregio ‘Halle-Vilvoorde’ kan gespijsd worden met de opbrengsten van het rekeningrijden voor vrachtwagens, en in voorkomend geval, met de meeropbrengsten uit rekeningrijden voor personenwagens. We vragen dat geplande investeringen (optimalisering ring, uitbreiding van GEN of S-net, de aanleg van tram(bus)verbindingen, de fietssnelwegen naar Brussel en naar de luchthaven) effectief en onverwijld worden uitgevoerd.

4. De burgemeesters vragen aan de federale regering een volwaardige uitbouw van het veiligheidsbeleid voor de regio:
Een volwaardige uitbouw van het parket Halle-Vilvoorde, inclusief de volledige overdracht     van personeel en de nodige technische mogelijkheden (zoals een labo) om autonoom een efficiënter vervolgingsbeleid te voeren.
Een eigen ‘regio-specifieke’ rechtbank voor Halle-Vilvoorde ter versterking van de     rechtszekerheid voor de rechtzoekende inwoners. Het zal de efficiëntie van de werking van justitie verbeteren.
Het bijsturen van de systematische onderfinanciering van de politiezones en de brandweerzone.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?