Bredere Bergensesteenweg ter hoogte van Ikea

Brussel Mobiliteit heeft een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de herinrichting van de Bergensesteenweg tussen de Hof ter Vleestdreef en de Van Laerstraat. Dit project sluit aan bij de bouw van de overstapparking COOVI.

Het moet tot een performanter openbaar vervoer in de buurt van het metrostation leiden. Er komt een rechtstreekse verbinding voor de verschillende buslijnen die de Bergensesteenweg bedienen met het intermodaal platform dat op de vroegere metroparking aangelegd wordt. Dit wordt een reizigersvriendelijke plek met veel bomen en veilige doorsteken voor voetgangers..

Voor het autoverkeer komen er betere verbindingen met de Ring en de toegangen tot de grote handelszaken in de omgeving. De baan wordt ook aangepast in functie van de nieuwe parking.

Dit project moet deze toegangspoort tot de stad ook vanuit stedenbouwkundig punt aantrekkelijker maken. Het past zich aan het huidige stedelijk weefsel aan en verfraait de omgeving door de aanplanting van  nieuwe bomen.

Beveiliging van het kruispunt met de Zuunstraat en dat met de Hof ter Vleestdreef

Ten zuiden van de Ring voorziet men in het project om de kruispunten van de Bergensesteenweg met de Zuunstraat en de Hof ter Vleestdreef volledig te organiseren aan de hand van een gecoördineerd verkeerslichtensysteem. Deze maatregel heeft als prioritair doel een gevaarlijke zone te beveiligen. Hij heeft ook tot doel een gewaarborgd regelmatig (tijds)venster te bieden voor de invoeging van voertuigen die uit deze twee zijstraten komen.

In de huidige situatie wordt alleen de voetgangersoversteekplaats van de Bergensesteenweg ter hoogte van de Zuunstraat geregeld met verkeerslichten.

Functionele aanpassingen van het weggedeelte ter hoogte van de Ikeasite

Ter hoogte van de Ikeasite wordt de weg verbreed met ongeveer 3 meter over een lengte van iets meer dan 120 meter. Daardoor moet men de rijbaan voor het driekleurige verkeerslicht richting stadstoegang kunnen verbreden, alsook het voet- en fietspad.

Het profiel van de rijbaan en de breedte van de rijstroken worden aangepast om: (1) de verlenging van de tweede rijstrook recht op het driekleurige verkeerslicht in de richting 'stadinwaarts' te waarborgen. (2) de breedte van de rijstroken te verminderen overeenkomstig de aanbevelingen en reglementaire voorschriften die gelden voor een stedelijke context. De lichte versmalling van de rijstroken moet ertoe bijdragen dat  chauffeurs hun rijgedrag aanpassen en hun snelheid matigen.

De winst in capaciteit voor auto's die voortkomt uit de verlenging van de tweede rijstrook voor het driekleurige verkeerslicht richting stad maakt het mogelijk de groenlichttijden voor elke arm van het kruispunt te herverdelen. De combinatie van deze capaciteitswinst met de invoering van een slimme verkeerslichtenregeling biedt de nodige manoeuvreermarges om de verkeerslichtenroosters aan te passen op grond van de behoeften. Zo kan er verholpen worden aan de verzadigingsproblemen die er nu zijn, met name voor de toegang tot de Ikea bij grote drukte.

Om veiligheidsredenen gaat de verlenging van de tweede rijstrook bij het naderen van het kruispunt gepaard met de plaatsing van een doorlopende witte streep tussen de twee rijrichtingen. De inrichting van de uiteinden van het weggedeelte wordt zo gepland om het keren ('U-turns') toe te laten en te vereenvoudigen. Voor bepaalde trajecten om van en naar omliggende percelen te gaan is keren immers vereist.

Het fiets en -voetpad langs de Ikeasite, die momenteel erg smal zijn (elk 1,5 meter), worden aanzienlijk verbreed. Het fietspad zal 1,85 m breed worden en het voetpad 2,3 m.

Herstructurering van de toegangszone tot de Ikea/Coca-Colasite

De in- en uitritten van de Ikea/Coca-Colasite worden aangepast om de veiligheid en overzichtelijkheid van de verschillende erg verstrengelde toegangswegen te verbeteren: Er wordt een invoegsluis gecreëerd aan de uitrit van het parkeerterrein voor bezoekers van Coca-cola om deze uitrit op te nemen in de organisatie van het kruispunt; er komt ook een verkeerseiland om de verschillende autostromen beter te kanaliseren en ervoor te zorgen dat de voetgangersoversteekplaats in het verlengde van het voetpad onderbroken wordt.

Voorts wordt de verdeling van de rijstroken om de site op- en af te rijden gewijzigd (3 rijstroken worden toegekend voor de uitrit van de Ikea/Coca-colasite) om aan capaciteit te winnen en bij te dragen tot de vlotte en doeltreffende regeling van het kruispunt.

Aanpassingen ter hoogte van de afritten van de binnenring

Men stelt in het project voor de geometrie van het uiteinde van de afrit van de binnenring te wijzigen om ze aan te passen aan de 'linksafslag' beweging, die er is sinds de aanleg van de met metro, alsook aan de 'rechtdoor' bewegingen die nodig zijn om de toegang tot het toekomstige P+R -terrein te vereenvoudigen.

De aanpassing van deze afrit van de Ring omvat ook een onderverdeling in drie rijstroken om de capaciteit van deze afrit aan te passen.

Herstructurering van de rijbaan 'stadinwaarts'

De ruimte op de weg bestemd voor de toegang van auto's tot de stad wordt opnieuw gestructureerd en gerationaliseerd als aankondiging van het profiel van 2 x 1 rijstroken, dat het verlengde vormt van de Bergensesteenweg. Daarnaast is het de bedoeling de weg aan te passen aan de gewijzigde toegangen in verband met het project voor een P+R-terrein en de ontwikkeling van het multimodale knooppunt Coovi.

Verlenging van de busstrook en organisatie van de toegangen tot de eindhalte van het multimodale knooppunt De busstrook 'stadinwaarts', die momenteel onderbroken is aan het kruispunt met de Ikea-toegang, wordt verlengd tot aan de metro. Op deze plek komt de busstrook, met name wegens de versmalling van de weg door bewoning, terug samen met de rijstrook voor auto's. Deze organisatie maakt het ook mogelijk om de bustoegangen tot het multimodale knooppunt te vereenvoudigen en laat de invoering van een eenvoudige en doeltreffende aansluiting tussen de buslijnen (richting stad) en de metro toe.

. Inrichting van een met bomen beplante middenberm

De centrale ruimte van de weg, waar momenteel de overblijvende toerit van de oude snelwegtoerit ligt, wordt gebruikt om er een met bomen beplante middenberm in te richten. Die moet de openbare ruimte verfraaien, de stadstoegang enigszins benadrukken en – in dezelfde geest – de overgang naar de bebouwde kom kracht bijzetten.

Vanuit functioneel oogpunt zal de middenberm toelaten de toegangsmanoeuvres van bussen en personenwagens tussen de Bergensesteenweg en het multimodale knooppunt te vereenvoudigen en het mogelijk maken de specifieke opstopping in verband met deze bewegingen van voertuigen te vermijden.

Verlenging van het profiel met een rijstrook 'staduitwaarts'

Voorbij het kruispunt met de Van Laerstraat, blijft de rijstrook staduitwaarts op één rijstrook tot voorbij het multimodale knooppunt. Deze maatregel heeft geen impact op de autostromen 'staduitwaarts' en maakt de invoering van een vrije voetgangersoversteekplaats recht op de metro-uitgang mogelijk, alsook een busstopstrook in samenhang met het aansluitingsknooppunt. Dit profiel maakt het voor bussen (en auto's) die het multimodale platform verlaten ook mogelijk om makkelijk in te voegen.

Ontwikkeling van het multimodale knooppunt

In het project integreert men de herinrichting van de site van de huidige buseindhalte van de MIVB, uitgebreid tot een deel van de ruimte bestemd voor de transitparking. Dit platform omvat een toegangsweg bestemd voor de bussen, met een perron tegenover de metrotoegang, alsook zones voor het manoeuvreren en parkeren van bussen en een kiss-and-ridelus toegankelijk voor personenwagens. Een groot centraal gedeelte van de site en een achteruitbouwstrook aan de Bergensesteenweg worden grotendeels begroend (en beplant met bomen) en gewijd aan de wachtzones voor reizigers van het openbaar vervoer. Dit is ook een publieke ruimte die kan dienen als 'ontmoetingsplek', met name voor studenten.

Het aansluitingsplatform staat ook rechtstreeks in verbinding met de Bergensesteenweg, waar er een strook en zone voor het stoppen van bussen wordt ingericht in de richting 'staduitwaarts'. Om – voor de andere rijrichting – goede voorwaarden te bieden voor de aansluiting tussen de buslijnen en de metro, komt er een bushalte recht op de toegang tot het metrostation, die ermee in verbinding zal staan via een comfortabele voetgangersoversteekplaats. Dit wordt een vrije oversteekplaats (= zonder verkeerslichten), beperkt tot één rijstrook voor elke rijrichting en voorzien van een groot centraal verkeerseiland dat de oversteekplaats benadrukt en beveiligt.

Deze comfortabele voetgangersoversteekplaats is ook bedoeld om het hoofdtraject voor de toegang tot het metrostation aanzienlijk te verbeteren, met name van en naar de campus van de Coovi en andere scholen, maar ook voor de (veelgebruikte) toegangsweg tot de Ikea.

Herstructurering van het kruispunt met de Van Laerstraat en de toegang tot de Brico Plan-it

Het is hoofdzakelijk de geometrie en organisatie van de toegangen tot de Brico Plan-it die worden aangepast om het compacte karakter ervan en dus de goede voorwaarden voor de werking en veiligheid van het kruispunt te waarborgen.

De herinrichting van het kruispunt is in de eerste plaats bedoeld om de veiligheid en het comfort van de voetgangersoversteek tegenover het metrostation te verbeteren, en met name de verbinding naar de Coovi-campus. Tot de zaken en doelen die men bij het projectontwerp in het oog moest houden, behoorden ook de wens dat het kruispunt evenveel auto's moest kunnen blijven verwerken, en de toegankelijkheid van de parking van de Brico Plan-it.

Er werden een groot aantal configuraties voor het kruispunt bestudeerd (en getest met dynamische verkeersmodellen), onder andere op basis van de vragen en criteria die de door Brico Plan-it gelastigde expert formuleerde.

De gekozen oplossing bestaat erin de in-en uitrit van de parking van de Brico Plan-it samen te voegen, met behoud van een comfortabele breedte van 12 meter, die -net als in de huidige toestand - één inritstrook en twee uitritstroken omvat. In zuidelijke richting (naar de ring en Sint-Pieters-Leeuw) krijgt de klantenparking van de Brico Plan-it een extra uitritstrook waarmee men het kruispunt met verkeerslichten kan vermijden en die op de openbare weg doorloopt in een eigen rijstrook.

De herschikking van de geometrie van het kruispunt laat toe de momenteel geregistreerde autostromen, ook op piekmomenten, volledig vlot te laten verlopen. Bovendien maakt een update van het beheerssysteem van de lichten een grotere aanpassing aan de reële noden mogelijk (en in real time), dankzij een afwisseling van de groentijden die aan de verschillende armen van het kruispunt worden toegekend.

De voetgangersoversteek bij de metro-ingang is ook substantieel verbeterd uit het oogpunt van veiligheid en gebruikersgemak. De oversteek wordt verplaatst naar de onmiddellijke nabijheid van het metrostation.

Het blijft een oversteek 'met lichten' wegens de aanwezigheid van de dubbele rijstrook naar de ring, maar de cyclus wordt korter en de wachtplekken en het centrale wachteiland worden een stuk breder.

Aanpassing van het voetgangerstraject

Het project voorziet in gerichte aanpassingen om de kwaliteit en veiligheid van het voetgangerstraject aan de oostkant van de Bergensesteenweg te verbeteren. Meer bepaald wordt het voetgangerstraject ter hoogte van de site van het 'Institut Meurice' verwijderd van de rijbaan en geïntegreerd in de herinrichting van de oude tramsporen.

Anderzijds komt er, naast de herinrichting van de voetganger soversteekplaats aan het uiteinde van de afrit van de binnenring, een aanpassing van het verkeerseiland ter hoogte van de oprit van de buitenring om een oversteek die niet beveiligd is met verkeerslichten te beveiligen door de lengte ervan te beperken.

Deze aanpassingen vormen een aanvulling op de aanpassingen die voor de voetgangers voorzien waren ter hoogte van de ingang van Ikea/Coca-Cola.

Info en fotos: mobilite-mobiliteit.brussels


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?