Brandweer in 2013: elke 3 minuten een nieuwe interventie

REGIO - Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) heeft in 'Statistieken Belgische brandweer 2013' de interventies van de vrijwillige en beroepsbrandweerlieden van 194 brandweerkorpsen geïnventariseerd en geanalyseerd. In 2013 hebben zij in totaal 167.697 diverse interventies uitgevoerd.

'Statistieken Belgische brandweer 2013' stelt een globaal overzicht voor van het aantal en de aard van de interventies van de brandweer in 2013, op basis van de interventieverslagen van 78 % van de brandweerkorpsen van het land (of 194 van de 250). "De statistieken 2013 omvatten nieuwe elementen, waaronder het type gebouw getroffen door brand, en het aantal slachtoffers in woningbranden. Deze verfijnde, provinciale en globale analyse biedt ons de mogelijkheid om onze strategieën beter richting te geven en houdt rekening met de diversiteit van de door de brandweer uitgevoerde opdrachten om de bevolking te beschermen,” aldus Jérôme Glorie, Directeur-generaal van de Civiele Veiligheid.

Cijfers

In 2013 hebben de Belgische brandweerlieden 167.697 interventies (uitgezonderd ziekenwageninterventies) uitgevoerd. Dit komt neer op 459 interventies per dag (of elke 3 minuten een interventie) en 3.821 geredde personen.

    22.733 brandinterventies

    109.466 reddingsinterventies en technische interventies

    35.498 andere diverse interventies.

De brandweerlieden zijn in 2013 gemiddeld in minder dan 10 minuten aangekomen op de plaats van een brand.

Er waren 17.821 Belgische brandweerlieden in 2013, verdeeld over 250 brandweerkorpsen, waarvan:

    12.194 vrijwillige brandweerlieden

    5.627 beroepsbrandweerlieden

Sinds 2015 zijn deze 250 brandweerkorpsen samengesmolten tot 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel.

Tussen 2012 en 2013[1] is het globale aantal interventies licht toegenomen (+3,3%) en is het aantal slachtoffers sterker toegenomen (+7,4%). Wat de branden betreft, zijn de interventies licht gedaald (-0,7%) en is het aantal slachtoffers sterk gedaald (-15,5%).

Aard van de interventies

In 'Statistieken Belgische brandweer 2013' zijn de diverse interventies van brandweer opgenomen, uitgezonderd de ziekenwageninterventies. Ook is er een overzicht opgenomen van de statistieken per provincie.
Van de 167.697 geanalyseerde interventies maakten de 'Reddingsinterventies en technische interventies' het grootste deel uit van het werk van de brandweer in 2013, namelijk 65% of een totaal van 109.466 interventies. We vinden in deze categorie even brede opdrachten als de diversiteit van de situaties waarmee de brandweerlieden geconfronteerd worden. Het betrof:

    interventies met betrekking tot de redding van beknelde personen (in een voertuig, onder brokstukken, in een lift…),

    personen in bijzonder gevaar (elektrocutie, CO-intoxicatie, personen die dreigen te vallen of van een hoogte af te springen, verdrinking),

    de opvang van gevaarlijke dieren,

    het vrijmaken van de openbare weg,

    stormschade

    of overstromingen.

Branden waren de tweede voornaamste oorzaak van diverse interventies in 2013 met een totaal van 22.733 interventies, of 13,56%. Het aantal branden bedroeg 6.684 in eengezinswoningen en 2.317 in appartementen. Het grootste aantal branden in respectievelijk eengezinswoningen en appartementen kwamen voor in de provincie West-Vlaanderen en Brussel. In 2013 werden 824 gewonden en 36 overledenen vastgesteld in woningbranden (eengezinswoning/appartement). Bovendien telde het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 317 scholen, 236 rusthuizen en 79 ziekenhuizen die getroffen werden door brand. Op nationaal niveau bekeken, kwamen de brandweerlieden in 2013 na ontvangst van het alarm in gemiddeld minder dan 10 minuten aan op de plaats van een brand, opgedeeld in 6’28’’ uitruktijd en 3’19’’ reistijd.

Vervolgens kwamen de 'logistieke' interventies (16.949), de verplaatsingen zonder interventie (10.989 interventies)[2], de interventies met gevaarlijke stoffen en risico’s voor het milieu (5.566), de preventieve aanwezigheid bij manifestaties (1.638) en de speciale interventies in verband met breuken aan ondergrondse pijpleidingen, industriële, luchtvaart-, scheepvaart-, trein- of nucleaire ongevallen, bomalarmen of terroristische dreigingen (356).

De brandweerkorpsen in de provincie Antwerpen voerden in 2013 het grootste aantal interventies uit. In dalende volgorde worden de korpsen uit de provincie Antwerpen gevolgd door die uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant, Luik, Brussel, Luxemburg en Waals-Brabant. Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) heeft, gelet op het niet-representatieve aantal ingediende interventieverslagen door de brandweerkorpsen van de provincies Henegouwen en Namen, in dit globale rapport geen rekening kunnen houden met de cijfers van deze twee provincies.

Meer dan 11.000 personen verzorgd en meer dan 3.800 gered

Voor alle interventietypes samen verzorgden de brandweerlieden 11.602 slachtoffers in 2013. Onder de 11.602 verzorgde slachtoffers (ziekenwageninterventies niet meegerekend) werden  10.592 gewonde burgers en 949 overleden burgers geteld. De brandweerkorpsen werden ook zelf geconfronteerd met 61 gewonde brandweerlieden, maar geen enkel brandweerkorps is in 2013 een van zijn mensen verloren tijdens de uitoefening van zijn functie.

In 2013 werden 3.821 personen gered. Het gaat om het aantal personen dat daadwerkelijk gered werd, d.w.z. dat ze zich niet uit hun benarde situatie hadden kunnen redden zonder de interventie van de brandweerlieden. De meeste van deze personen (42%) werden gered tijdens “reddingsinterventies en technische interventies”, overigens het interventietype met het grootste aantal incidenten. Het grootste aantal reddingen werd uitgevoerd in West-Vlaanderen (812 personen), Brussel (808 personen) en Oost-Vlaanderen (569 personen).

Meer info

Het rapport “Statistieken Belgische Brandweer 2013” kan gedownload worden van de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE)

Binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken is het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) belast met de verzameling, verwerking en verspreiding van informatie inzake de civiele veiligheid (brandweer en eenheden van de Civiele Bescherming). Zijn opdrachten, die toegekend werden door het KB van 28 maart 2007, omvatten met name de coördinatie van het opleidingsbeleid van de operationele leden van de hulpdiensten, de opstelling van standaard operationele procedures voor de interventies, en de realisatie van studies om de kwaliteit van de operationele diensten te optimaliseren. Hiervoor is de uitwerking van statistieken een essentieel analyse-instrument


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?