Bouwproject te grootschalig en geen nieuwe toegangsroute voor school Harten Troef

Een projectontwikkelaar wil langs de Steenweg op Elingen in Pepingen een bouwproject neerpoten met twee winkels, drie rijwoningen, vijftien appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Daarvoor moet het huis nr 13 afgebroken en een nieuwe weg aangelegd worden. De gemeenteraad keurde de nieuwe rooilijn goed maar de DVP-oppositie vindt het project te grootschalig. CD&V vraagt de nieuw aan te leggen gemeenteweg door te trekken naar school Harten Troef. Er zijn 31 bezwaren ingediend tegen het project.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 april 2020 voor deze locatie een stedenbouwkundig attest afgeleverd met als bouwprogramma 20 woonentiteiten en commerciële ruimten. Het college beoordeelde het project niet gunstig wegens een overdreven bebouwing op een beperkte oppervlakte. “Door de bouwdiepte in te korten en de percelen maximaal 25% te bestemmen voor woonentiteiten, zodat aan het principe van de bouwshift wordt voldaan, in overweging genomen worden. Het project zou ook gunstig beoordeelt kunnen, indien het wordt opgenomen in een geheel met de aanpalende percelen, die grenzen tot aan de Ninoofsesteenweg. Men zou kunnen opteren om ipv de brandweg aan te leggen een volwaardige straat te realiseren. Maar deze straat dan wel rechts ipv links van het bouwproject te lokaliseren. Zodat deze weg verder kan aansluiten /uitbreiden als ontsluiting van de aanpalende percelen of ontwikkeling van deze aanpalende percelen." Ondertussen werd er een omgevingsaanvraag ingediend met als bouwprogramma 18 woonentiteiten en 2 commerciële ruimten.

Gemeenteraadslid Kristof De Cuyper merkt op dat de omgevingsaanvraag, die door de meerderheid op de gemeenteraad is goedgekeurd niet alleen wegenis bevat maar ook een bouwprogramma van 18 woonentiteiten en 2 commerciële ruimten. “De beslissing over deze aanvraag is echter volgens de wetgeving een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Hoe raar het ook mag klinken maar hierover heeft de gemeenteraad geen beslissingsrecht.”

DVP merkt tevens op dat de aanvraag enorm afwijkt van het standpunt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen via een stedenbouwkundig attest. “Namelijk het bouwprogramma kende maar een reductie van 20 naar 18 woonentiteiten. De vraag van het principe van de bouwshift werd niet toegepast. De maximale oppervlakte is meer dan 25% bebouwd. De densiteit is meer dan 25 woningen per hectare. Het project werd niet opgenomen in een geheel met de aanpalende percelen.”

“Het enige punt waar dit project het stedenbouwkundig attest gevolgd is, is de locatie van een wegenis rechts ipv links van het bouwproject. Voor de rest is dit project strijdig met de beslissing die het college van burgemeester en schepenen heeft genomen in zitting van 15 april 2020. Hoe kan men dan een wegenisdossier gunstig adviseren op een gemeenteraadszitting?, vraagt DE Cuyper zich af.

“Ook werd er voor dit toch wel grootschalige project, niet op schaal van de gemeente Pepingen en deze locatie geen advies gevraagd aan de Gecoro van Pepingen. Ook al is dit niet decretaal verplicht, toch had het college van burgemeester en schepenen dit kunnen vragen (wat ze voor andere dossiers wel doen). Ook het advies van de mobiliteitsraad werd niet gevraagd, maar de invulling- en opstartproblemen van deze raad ervan zullen hier mede de oorzaak van zijn. Om dit alles heeft de DVP-fractie zich onthouden voor dit agendapunt”, besluit De Cuyper.

Weg tot aan de school

Op de gemeenteraad van 23 maart 2021 bracht de CD&V-fractie het voorstel ter stemming om, indien er effectief overgegaan wordt tot de aanleg van de gemeenteweg, het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht te geven om te onderzoeken of een doorsteek gemaakt kan worden naar de speelplaats van de school Harten Troef vanaf het einde van de nieuwe gemeenteweg, dit in samenspraak met de school.

De school Harten Troef was in het verleden vragende partij voor een interne doorsteek van aan de Steenweg op Elingen naar de speelplaats van de school. Dit zou de verkeersdrukte en veiligheid in de Boekhoutstraat en aan het kruispunt met de Ninoofsesteenweg, bij aanvang en einde van de schooltijd kunnen verbeteren. Kinderen zouden dan ook veilig de school kunnen bereiken van aan de parking van het kerkhof. Dergelijke doorsteek werd in het verleden ook gebruikt als alternatieve route om de school te bereiken tijdens de werken aan de Ninoofsesteenweg. CD&V Pepingen betreurt dat dit constructieve voorstel werd weggestemd door LVB-meerderheid.

We vroegen een reactie aan de Pepingse meerderheid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?