Bijna anderhalf miljoen euro voor Brabantse plattelandsprojecten

VLAAMS-BRABANT - In totaal veertien Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus samen 1.366.810 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat om projecten in Ganspoel, de Getevallei, het Hageland, Kampenhout, de Brabantse Kouters, het Pajottenland, de Vlaamse Rand en Grimbergen.

"We hechten veel belang aan het behoud en de verdere ontwikkeling van het platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie zorgen voor  een dynamisch platteland. Deze subsidies zijn  hiervoor een erg belangrijke hefboom", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.

Meer info over de veertien plattelandsprojecten zijn:

Brillantplein Vollezele

Inhoud:  Aan het museum van het Belgisch Trekpaard, op het dorpsplein van Vollezele, prijkt het standbeeld van de beroemde hengst Brillant. Door het verruimen van de dorpspleinfunctie naar de binnenkoer van het museum die momenteel niet benut wordt wil het gemeentebestuur inspelen op de leefbaarheid en de lokale economie van de dorpskern alsook de geest van het boerenpaard terugbrengen.

Er worden middelen verkregen voor de uitbreiding/vernieuwing van de dorpskern naar dit plein.

Indiener: Gemeentebestuur Galmaarden

Totale projectkost: 155.081,95 euro

Verkregen subsidie: 100.803,27 euro

----

van iD naar realisatie, Hub Herne, een kader voor de toekomst (Foto bovenaan)

Inhoud:  Het project Hub Herne beoogt de ontwikkeling van 4 dynamische belevings- en ontmoetingspunten in Herne. Deze vorm van dorpskernvernieuwing is essentieel om de dorpen in Herne te laten ‘leven’. Door nieuwe ontmoetingsmogelijkheden te creëren zal het dorp aantrekkelijker worden om te wonen en zal de lokale economie een nieuwe impuls krijgen. De mensen van het dorp worden ‘samengebracht’ via de Hubs zodat het dorpsgevoel opgewaardeerd wordt. Met de plaatsing van 4 kubussen wordt de verbinding tussen omgeving en mens benadrukt en laat men 'het land' spreken via een ‘open kader’. De Hubs maken landschap en dorp toegankelijk en ‘betreedbaar’. Zij symboliseren de aandacht op de uniciteit en authenticiteit van het Hernse platteland. De Hub in de kloostertuin verenigt de 3 deelkernen in 1 centraal punt waar bewoners verbonden worden met elkaar. Op deze locatie vormt vorming en educatie een sleutelrol in het vitaliseren van dorpen.

Er worden middelen verkregen voor de integrale duurzame ontwikkeling van de Hubs.

Indiener: Gemeente Herne

Totale projectkost: 60.000 euro

Verkregen subsidie: 39.000 euro

[ Archief : Video - Eerste landschapskubus staat op topje van de kartuizersite in Herne ]

----

Digitaal wandelplatform Brabantse Kouters

Inhoud: Dit project gaat in op de vraag van de 10 gemeenten van de Brabantse Kouters naar een kwalitatief, fijnmazig wandelaanbod en zet maximaal in op een vernieuwende, digitale ontsluiting ervan. Een digitaal wandelplatform voor de Brabantse Kouters biedt de mogelijkheid om de regio toeristisch op een dynamische manier te ontsluiten door de wandeltrajecten te linken met bezienswaardigheden, overnachtings-mogelijkheden, horeca en sterke toeristische thema’s zoals bv. bier en hop. In dit project zal het digitaal wandelplatform ook relevante initiatieven rond plattelands-ontwikkeling en landbouwverbreding zoals landbouwleerpaden, thuisverkoop, picknick-een-hoeve, hoevetoerisme, … in één beweging kunnen ontsluiten.

Het is de eerste keer in Vlaanderen dat op dergelijke schaal het klassieke spoor van bewegwijzering wordt verlaten en dat een gebied op een geïntegreerde manier toeristisch wordt ontsloten aan de hand van wandeltrajecten die vooral online worden aangeboden.

Er worden middelen verkregen voor totaalconcept, coördinatie en uitvoering.

Indiener: Regionaal Landschap Groene Corridor vzw

Totale projectkost: 146.000 euro

Verkregen subsidie: 94.900 euro

----

Bruegel-trail

Inhoud: In de voetsporen van ‘boeren Bruegel’ leren Brusselaars en toeristen het landbouwlandschap en de producenten van het Pajottenland en de Zennevallei beter kennen en waarderen. Op die manier blijft Pieter Bruegel de Oude ook na 450 jaar de connectie leggen tussen Brussel en de Vlaamse rand.

Een attractief ‘Bruegel-trail’ leidt wandelaars en fietsers langs twee beekvalleien naar een verrassend landbouwlandschap. Dit biedt directe kansen voor korte-keten landbouw (hoeveverkoop en boerenmarkten) en voor meerdaags en internationaal toerisme (extra intensief tijdens Bruegeljaar 2019). Ook functionele fiets- en wandelmobiliteit wordt opgewaardeerd.

Er worden middelen verkregen voor de externe expertise en dit ism het project Bruegelen geproefd

Indiener: Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Totale projectkost: 7.500 euro

Verkregen subsidie: 4.875 euro

----

Sesam, open ruimte voor lokale voedselstratgieën

Inhoud: Uit de eerste pilootprojecten van De Landgenoten blijkt landbouwgrond aankopen met lokale consumenten een haalbare kaart op voorwaarde dat grond te koop is, de boer in de korte keten afzet en de teelt kleine oppervlaktes toelaat. Maar om in een bredere waaier aan situaties een lokale voedselstrategie te verbinden met de gedeelde zorg voor de open ruimte wil De Landgenoten in 3 à 5 Vlaams-Brabantse plattelandsgemeenten nieuwe experimenten opzetten die vertrekken vanuit andere eigendomsstructuren (i.s.m. met publieke & private grondeigenaren) en/of andere financieringspistes (voor en i.s.m. startende boeren, boeren die meer lokaal willen afzetten en boeren wier bedrijf grote oppervlaktes vereist).

Er worden middelen verkregen voor de inventarisatie van de stakeholders, de opstart en verankering van 3 à 5 experimenten.

Indiener: De Landgenoten private stichting

Totale projectkost: 37.500 euro

Verkregen subsidie: 24.375 euro

----

Bruegelen geproefd

Inhoud: Op basis van de landbouw als focus binnen de streekidentiteit van het Pajottenland en de Zennevallei wil Pajottenland+, samen met een aantal andere actoren, die landbouw in de kijker zetten en de plattelandseconomie versterken (landbouw en streekidentiteit ontdekken via beleving). Het ideale bindmiddel hiervoor is het fietsnetwerk. Einddoel van dit project is dat landbouwproducenten, andere producenten, horeca en verblijfssector via overleg en samenwerking, en via een aantal uitgekiende bedrijfsgerelateerde acties en evenementen hun onderneming bekender maken en zien groeien. Gelijktijdig groeit ook hun inzicht in de eigen streekidentiteit en de wil tot samenwerken. Als fiere streekondernemer worden ze 'streekambassadeur'. Als 'toeristisch proefproject met landbouwlink' ligt de focus ook op recreatieve (smaak)beleving voor dagtoeristen en meerdaagse bezoekers aan de regio. Met het 'Bruegels FietsFeest' wordt een stuk werelderfgoed ontsloten dat knipoogt naar landschap, landbouw, gastronomie en plattelandsleven van de 21ste eeuw. Fiere inwoners uit de regio bouwen mee aan dit evenement en komen zo ook in contact met de huidige Pajotse landbouw en de bedrijven. De routes van het

Bruegels FietsFeest en andere lussen kunnen het hele jaar door worden gefietst en de toerist kan aan het eindpunt Pajotse voeding en dranken mee huiswaarts nemen. Met het laatste projectonderdeel focust men op de producenten-ambassadeurs in Pajottenland & Zennevallei. Dit zijn vooral hoeveproducenten, maar ook andere producenten. Een aantal ‘ambassadeurs' zet zijn deuren open de eerste zondag van april tot oktober, elke maand in 2 of 3 gemeenten. Ook hier wordt het fietsnetwerk het bindmiddel voor de toerist om de geneugten van de regio te ontdekken.

Er worden middelen verkregen voor coördinatie, evenementen en communicatie/promotie

Indiener: vzw Pajotteland

Totale projectkost: 142.800 euro

Verkregen subsidie: 92.820 euro

----

Loket Onderhoud Buitengebied Getevallei

Inhoud:  Het project zet in op een beter beheer van het landschap in de Getevallei. De projectpartners zetten de schouders onder een efficiënter organiseren van het beheer van landschappelijke en recreatieve infrastructuur in Zuid-Hageland: recreatieve routes, kleine landschapselementen en waterlopen. Door de eigen bevolking in te schakelen (landbouwers, vrijwilligers) bij het beheer van het landschap ontstaat er een breder draagvlak en wordt de sociale cohesie versterkt. Ook het streekgevoel groeit, de mensen voelen zich sterker verbonden met het landschap. In eerste instantie legt dit project de focus op het openbaar domein, naast kleine landschapselementen en waterlopen in landbouwgebied.

Er worden middelen verkregen voor inventarisatie, coördinatie en realisatie.

Indiener: Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Totale projectkost: 199.506,16 euro

Verkregen subsidie: 129.679,00  euro

----

Groene zorg in de Vlaamse Rand

Inhoud: Met dit project wil de promotor de structurele achterstand in het aanbod aan zorgboerderijen in de Vlaamse Rand wegwerken. De verstedelijkte omgeving maakt dat er in deze regio een potentieel hoge vraag is naar zorgboerderijen. Die vraag wordt evenwel niet aangemoedigd via de geëigende promotiekanalen van het steunpunt, uit vrees dat een toenemende vraag niet zal kunnen beantwoord worden.

Steunpunt Groene Zorg wil met dit project nieuwe zorgboerderijen actief rekruteren via promotie in de diepte, met betrokkenheid van lokale actoren (gemeentebesturen, lokale verenigingen, …). Tegelijk wil het de instap van zorgboerderijen beter verzorgen en omkaderen door de informatie en vorming tijdens de inloopfase te spreiden en los te koppelen van het screeningsmoment.

Er worden middelen verkregen voor personeel en werking.

Indiener: Steunpunt Groene Zorg vzw

Totale projectkost: 31.525 euro

Verkregen subsidie: 20.491,25 euro

----

Bloesemkunst in het Hageland

Inhoud: Sinds 2015 worden de ‘bloesems’, die in het voorjaar de fruitstreek Zuid-Hageland kenmerken ook toeristisch gepromoot. Naast de evenementiële bloesemactiviteiten werd in 2016 ook een blijvend aanbod uitgewerkt met vaste fietsroutes en wandelingen in de deelnemende gemeenten. Op deze basis wil het project verderwerken door met concrete productontwikkeling op het terrein het bloesemthema naar een hoger niveau te tillen qua beleving voor de bezoeker. Het project betreft enerzijds de toevoeging van een artistieke belevingslaag op de bestaande bloesemroutes die het landschappelijk gegeven een nieuwe dimensie zullen geven.  Anderzijds worden de fruitbedrijven die nu toeristen individueel of in groep ontvangen toeristisch ontsloten door het plaatsen van infoborden en het installeren van een bloesemmeter.

Er worden middelen verkregen voor het ontwerp en de realisatie van bloesemkunstwerken op de bloesemroutes

Indiener: Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Totale projectkost: 310.313,96 euro

Verkregen subsidie: 158.242,47 euro

----

Geef Den Diepen Boomgaard nieuw (be)leven

Inhoud: Het project wil de erfgoedwaarde herstellen van een 17e eeuwse hoeve. Hierbij zal rekening gehouden worden met de huidige richtlijnen en normen op gebied van duurzaamheid, isolatie, waterrecuperatie etc. Met deze renovatie moet de sociale werkplaats in staat zijn een aangepaste werkomgeving aan te bieden aan de medewerkers en vrijwilligers waardoor er extra tewerkstellingskansen gecreëerd kunnen worden. Ook de beleving via zelfoogst, de conceptstore, het educatief aanbod voor scholen en verenigingen kunnen op deze manier blijven groeien.

Er worden middelen verkregen voor de renovatie van de hoeve (dak, kopsgevel, buitenfaçade, herinrichting bovenverdieping).

Indiener: Den Diepen Boomgaard vzw

Totale projectkost: 219.451 euro

Verkregen subsidie: 142.643,15 euro (waarvan 104.870,35 euro in reserve)

----

Lokale zorghubs op het platteland

Inhoud: Het project wil experimenteren met lokale aanvullende zorgoplossingen voor het jonge gezin op het platteland. Men wil dit doen in een zeer kleine (Gooik) en een iets grotere, meer verstedelijkte plattelandsgemeente (Beersel) samen met partners in én buiten het Huis van het Kind, maar alleszins los van bestaande hokjes (tussen de verschillende dienstverleners), ruimer dan het klassieke welzijnsveld. Samen met de partners en vrijwilligers werkt men aan cocreatie in de zorghub en worden nieuwe werkvormen uitgetest, zoals het inschakelen van een buurtnetwerk van vrijwilligers ter aanvulling van de professionele zorg. Ook nieuwe vormen zoals ‘letsen’ zullen worden uitgetest

De klemtoon in het project ligt op oplossingen zoeken voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, een problematische gezinssituatie of voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.  Het gaat om oplossingen die niet voorhanden zijn in de reguliere dienstverlening.

Er worden middelen verkregen voor de coördinatie, het inventariseren van de noden, het zoeken en coachen van de vrijwilligers en de ontwikkeling van zorgoplossingen op maat van moeilijke situaties.

Indiener: Leren@Vaart

Totale projectkost: 104.783 euro

Verkregen subsidie: 68.108,95 euro

----

Hageland digitaal

Inhoud: Via een  mobiel digitaal platform dat gebruik maakt van o.a. geolocatie wil het project het Hageland commercieel, toeristisch en administratief ontsluiten en digitaal in de kijker plaatsen. Men wil 2 belangrijke doelgroepen bereiken namelijk zowel de bewoners als de bezoekers van de regio.

Het opzet is om via een bovenlokaal/ gezamenlijk initiatief de digitale publieke ruimte van het Hageland herkenbaar te maken naar buiten toe en aldus ook de toegang tot de voor de regio belangrijke lokale websites, inclusief het lokale digitale aanbod beter te ontsluiten

Er worden middelen verkregen voor het opzetten van klankbordgroepen, mobile responsive websites voor gemeenten, het verhogen van het aantal lokale ondernemers op het Hageland online platform van Unizo Hageland, het selecteren van de geschikte leveranciers, de ontwikkeling en testfase, de lancering/opvolging van de digitale applicatie en de opleiding voor gemeenten en ondernemers.

Indiener: vzw Leader Hageland

Totale projectkost: 230.492,91 euro

Verkregen subsidie: 149.820,39 euro

----

Inclusie pad Ganspoel

Inhoud: Momenteel is het plateau van Duisburg weinig toegankelijk voor andersvaliden. Uniek gelegen op dit plateau ligt onder andere het zorgcentrum Ganspoel. Al sinds 1928 werd de toenmalige 'villa Ganspoel' als tehuis voor blinde vrouwen en slechtziende kinderen gebouwd op het plateau en is dus sinds mensenheugenis verankerd met de plattelandsgemeente Huldenberg. Vandaag biedt het centrum Ganspoel op de campus zelf ondersteuning aan 186 kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking. Het zorgcentrum investeert al enkele jaren in een tandemclub waarbij residenten met een visuele handicap er regelmatig op uittrekken met vrijwilligers. Tevens wandelen begeleiders frequent met residenten op het terrein van het centrum en heel wat residenten hebben meervoudige beperkingen en zítten in rolstoelen. Verder dan hun terrein zelf geraken ze niet omdat de plattelandswegen dit niet toelaten in kader van toegankelijkheid.

De gemeente Huldenberg wil via het voorzien van een 'inclusie pad' andersvaliden de mogelijkheid geven zich op een veilige manier per fiets, te voet of met de rolstoel of kinderwagen via trage weg ( chemin 37) langs het platteland tussen centrum Ganspoel en de dorpskern van Loonbeek te begeven.

Er worden middelen verkregen voor de aanleg en toegankelijkheid van het inclusie pad alsook het fiets/voetwegje in de buurt om het geheel te ontsluiten

Indiener: Gemeente Huldenberg

Totale projectkost: 214.692,54 euro

Verkregen subsidie: 139.550,15 euro

----

Cultuurbeleefcentrum Kampenhout

Inhoud: Momenteel is het Witloofmuseum, opgericht in 2004 en uniek in Vlaanderen, gehuisvest op de site van de veiling van Kampenhout (Kampenhout Sas). De gemeente huurt een deel van deze ruimte waar ze haar museum in ondergebracht

heeft. De eigenaars van de veiling gaan echter de hele site verkopen waardoor een nieuwe locatie gezocht moet worden voor het museum. Aan het OCMW grenst de 'boerderij', dat deel uitmaakt van het onroerend patrimonium van het OCMW van Kampenhout.

Deze boerderij maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht maar is bouwtechnisch in slechte staat waardoor er dringende structurele ingrepen vereist zijn om het gebouw in stand te houden. Aldus biedt het de ideale locatie om zowel het witloofmuseum als het Brabants Centrum voor Muziektradities (BCM) in onder te brengen waardoor de dorpskern van Kampenhout nieuw leven wordt ingeblazen.

Er worden middelen verkregen voor de instandhoudingswerken van het gebouw.

Indiener: Gemeente Kampenhout

Totale projectkost: 310.002 euro

Verkregen subsidie: 201.501,30 euro


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?