Beerselse ondernemers vragen herziening ferm verhoogde gemeentebelastingen

De verhoogde gemeentebelastingen voor economische bedrijvigheid in de gemeente Beersel zijn niet in goede aarde gevallen bij de lokale ondernemers. Zij betreuren niet alleen de verhoging maar ook het gebrek aan transparantie van het gemeentebestuur in dit dossier. Voka Vlaams-Brabant steunt de vraag naar meer openheid en wil samen met de ondernemers, UNIZO Vlaams-Brabant en Alsembergse Handelaars (AHa!) in overleg gaan met de gemeente om tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.

In september vorig jaar ging de zogenaamde “pestbelasting” in de gemeente Beersel op de schop. Die belasting hield in dat Beerselse zelfstandigen en ondernemingen die voor hun economische activiteit een oppervlakte van 100 m² of minder nodig hebben, vanaf aanslagjaar 2020 geen belasting op economische bedrijvigheid meer verschuldigd zijn. Daar tegenover stond dan weer een verhoging met de helft van diezelfde belasting voor de iets grotere bedrijven – het  gros van de lokale kmo’s – terwijl de grootste ondernemers hun zelfde laag tarief behielden.

Bovendien voerde het gemeentebestuur een belasting op publiciteit en lichtreclame in en zullen ook parking en groenzones van bedrijven belast worden. Onaanvaardbaar vinden de lokale ondernemers die hierdoor vrezen voor het economische en sociale weefsel in Beersel. Overleg met het gemeentebestuur leverde niets op en ook een daaropvolgend gezamenlijk schrijven van de bedrijven wierp geen vruchten af.

De lokale ondernemers betreuren, samen met Voka Vlaams-Brabant, UNIZO Vlaams-Brabant en AHa! de houding van het Beerselse bestuur en dringen niet alleen aan op een herziening van de belastingen maar pleiten ook voor meer transparantie in het opstellen van het belastingsreglement. Voka Vlaams-Brabant en UNIZO Vlaams-Brabant wijzen er daarbij op dat het aanwenden van dergelijke thematische taxen, die tegen het gelijkheidsprincipe indruisen en verschillende bedrijven op een andere manier gaan belasten, leiden tot een daling van het concurrentievermogen en dus ook op tewerkstelling.

Bedrijfsbelastingen brengen veel meer op

Naar aanleiding van een vergadering op 2 maart 2021 maakten de Beerselse handelaars hun  berekeningen en voorlopige conclusies over aan het schepencollege. De ondernemers herhalen daarbij dat ze hun maatschappelijke rol willen vervullen en hun bijdrage willen leveren. Maar ze willen dat het op een billijke manier gebeurt. Het mag en kan niet de bedoeling zijn dat de bedrijven exuberante belastingverhogingen dienen te betalen.

In de onderstaande berekeningen en voorlopige conclusies baseren de handelaars zich op de gegevens die ze tijdens de vergadering van 2 maart 2021 ontvingen, alsook op de online (openbaar) beschikbare documenten.

Effect van minderinkomsten door €100 vrijstelling voor alle bedrijven:

Het gemeentebestuur besliste om de eerste 100m² vrij te stellen van belasting op economische bedrijvigheid. Dit brengt een minderinkomst met zich mee van €100 x 3200 bedrijven = €320.000.

Tijdens onze meeting van 2 maart 2021 vertelde de heer Deknopper dat dit als volgt zal worden ingehaald:

  • 50% door nieuwe belasting op masten en pylonen
  • 50% door verhoging in dezelfde belastingcategorie

Dit wil dus zeggen dat gemeente Beersel €160.000 zoekt bij de belasting op economische bedrijvigheid.

“Afgaande van de ontvangen tabel met de inkomsten tussen 2011 en 2020 zien we dat er in 2019 €1.270.000 ontvangen werd voor drijfkracht. We veronderstellen dat de vermelde drijfkracht bestaat uit 4 componenten: drijfkracht in kW, belasting op economische bedrijvigheid, geldautomaten en tanks/vergaarbakken. We gaan ervan uit dat economische bedrijvigheid hier het gros van inneemt, bijvoorbeeld 80%, oftewel €1.016.000. Hiervan trekken we de €320.000 minderinkomsten af, en komen we afgerond uit op €700.000.

We veronderstellen dat er niet veel bedrijven zijn met een oppervlakte van meer dan 15.000m² (categorie C), en bovendien betalen ze hier slechts €0.05 per m². “

“We nemen dus de (oude) belastingvoet van categorie B, zijnde €1.30/m². €700.000 / €1.30 per m² = 540.000m². Er werd dus 540.000m² aangegeven en belast.

De verhoging van €1.30 naar €1.93 per m² heeft het volgende effect: 540.000m² x €1.93 per m² = €1.040.000

De verhoging naar €1.93 zou dus een meerinkomst met zich meebrengen van maar liefst €340.000, hetgeen niet de initiële bedoeling kan of mag zijn van de gemeente. Zij zoekt immers “maar” €160.000.

Bij deze berekening houden we geen rekening met een correctere inning naar alle bedrijven en de inning naar de lokale sport-, cultuur-, en jeugdbewegingen die onder het VZW statuut gestructureerd zijn, waardoor deze cijfers nog een lage inschatting kunnen zijn.

Milieubelasting op bedrijven

In maart 2021 ontvingen alle 3200 bedrijven in Beersel de brief met milieubelasting (€42 per ondernemingsnummer).

Een snelle berekening geeft 3200 x €42 = €135.000

In de ontvangen tabel met de inkomsten tussen 2011 en 2020 zien we €16.000 in 2019 en 2020 staan.

“De heer Deknopper vertelde ons tijdens de vergadering van 2 maart 2021 dat er de laatste jaren, door personeelstekort, niet alle bedrijven werden aangeschreven voor milieubelasting voor bedrijven.Deze belasting heeft natuurlijk wel een gunstig resultaat op de gemeente-inkomsten: €119.000 extra inkomsten vanaf 2020 (€135.000 - €16.000).

Bij deze berekening houden we geen rekening met een correctere inning naar alle bedrijven en de inning naar de lokale sport-, cultuur-, en jeugdbewegingen die onder het VZW statuut gestructureerd zijn, waardoor deze cijfers nog een lage inschatting kunnen zijn.

Belastingen vaste reclame-inrichtingen, aanplakborden, verlichte/lichtgevende boodschappen, reclames en uithangborden

“Dit zijn belastingen die blijkbaar al enkele jaren bestaan, maar die de gemeente niet actief verzonden heeft naar de bedrijven (wegens personeelstekort). Tijdens onze meeting van 2 maart 2021 verduidelijkte de heer Deknopper dat dit “sturende belastingen” zijn, en dat hun doel eruit bestaat het straatbeeld te beschermen van een wildgroei aan reclamepanelen en lichtreclames. Het is de bedoeling om lokale bedrijven de mogelijkheid te bieden om op een correcte en homogene manier publiciteit te maken voor hun eigen bedrijf, en vooral de grote billboards tegen te gaan. De beoogde sturing door belasting gaat ons inziens echter volledig verloren door de vage en zo breed mogelijk opgestelde reglementering, zodat bijna iedere ondernemer getroffen wordt.”

“Op de publiciteitspanelen langs de zijkant van de straat (bijvoorbeeld Dewez/Publiroute) wordt reeds jaren een gemeentebelasting betaald door het bedrijf dat adverteert (de handelaar dus). We vernamen van enkele handelaars dat dit gaat over een jaarlijkse belasting van €64 per m². Deze betaling wordt automatisch betaald via Dewez/Publiroute.”

“De aanplakborden worden belast aan €64 per m² zoals omschreven in de belasting op vaste reclame-inrichtingen en aanplakborden. Een snelle berekening leert ons dat een groot paneel 16m² is, dus 16m² x €64/m² = €1.024. Gemeente Beersel begrootte voor deze belasting €30.000 (kan je afleiden uit het uittreksel van de gemeenteraad van 30/09/2020 waarin de 25% vermindering van Corona staat).”

“We kunnen ervan uitgaan dat er in Groot-Beersel toch zeker 30 grote panelen staan? Dit betekent €1.024 x 30 = €30.000, zijnde het bedrag van de begroting. Aangezien deze belasting op € 30.000 begroot werd, het bedrag dat ontvangen wordt uit de aanplakborden, en tijdens de vergadering verduidelijkt werd dat dit niet over een nieuwe, maar wel een bestaande, belasting gaat, kunnen we besluiten dat deze belasting niet tot doel heeft om de publiciteit op eigen gebouwen/terreinen van de Beerselse ondernemingen te heffen.”

Sponsoring cultuur, verenigingen en sport  in gevaar

Ondernemers dragen niet alleen bij aan de maatschappij door (gemeente)belastingen te betalen. Uit een bevraging bij de Beerselse zelfstandigen en KMO’s blijkt dat zij gemiddeld € 5.591 sponsoren aan diverse lokale verenigingen. De vermenigvuldiging met het aantal ondernemers is gauw gemaakt.

Een niet limitatieve lijst van verenigingen die steun genieten kan u hieronder terugvinden. Het is een logische verzameling van sportverenigingen, culturele organisaties, goede doelen, jeugdbewegingen, lagere en middelbare scholen, buurtwerkingen, openbare diensten, …

Dworpse Feesten, Sint-Victor Dworp, FC DWORP, DAVOC LOT, Chiro Dworp, Chiro Alsemberg, VK de Vissers, ouderraad GBS Dworp, toneelvereniging Lustig en vrij, jaarmarkt Dworp, toneelkring WAAILE VAN DWOEURP, Voetbal verbroedering Beersel – Drogenbos, Voetbal FC Dworp, Voetbal KHO Huizingen, Springveer school Alsemberg, CC de Meent, Sint-Victor Beersel, Dartsclub Beersel, VZW Zot van Beersel, VZW Huis van Herman Teirlinck Beersel, Tennisclub SDI Dilbeek, Fanfare Lot, VZW Kegelfeesten Alsemberg, Jaarmarkt Lot, VZW Afrikafestival Beersel, VZW Apart Beersel, Chiro Ringo Huizingen, Davidsfonds en Kunstkorf Lot, Scouts Beersel, Fanfare Lot, Parochiale werken gids van Dworp, wielerclub Cureghem sportif, cyclocross Classica Elsemaa, Kiwanis Beersel, OKRA Alsemberg, de Kegelfeesten, Rode Kruis Beersel, Chiro Lot, D.C. Trippel Beersel, De Boomhut Alsemberg, ...

“Daarnaast zijn er nog tal van ondernemingen die sponsoren in natura, wat moeilijk te berekenen is. Hoewel sponsoring overwegend om financiële bijdragen draait (93% van de ondervraagde ondernemers gaf aan met geld te sponsoren), blijken 34% van de kmo's toch ook al eens te sponsoren met gratis producten of diensten van de zaak. Bij 18% kan het ook gaan om sponsoring met waardebons van de zaak of kortingen. Onder 'andere sponsoringvormen' (2%), zien we onder andere het gratis uitlenen van materiaal.”

“We beseffen dat niet alle 3200 Beerselse bedrijven dergelijke sponsoringen doen, maar met de huidige (nieuwe) gemeentebelastingen zijn het vooral de middelgrote bedrijven (KMOs) die een serieuze belastingverhoging hebben. En laat het nu net die bedrijven zijn die de meeste sponsoring doen in lokale verenigingen. Verschillende Beerselse handelaars hebben reeds laten weten dat indien de gemeentebelastingen niet aangepast worden, zij helaas zullen moeten afzien van de jaarlijkse sponsoringen. En dit kan helemaal niet de bedoeling zijn.

Conclusie

“De milieubelastingen voor bedrijven dekt al het grootste deel van de gezochte € 160.000, samen met de belasting op masten en pylonen, om aan de 3200 Beerselse bedrijven de eerste schrijf van € 100 van de belasting economische bedrijvigheid kwijt te schelden.

Door de correctere inning, naar alle Beerselse ondernemers toe, van zowel de milieubelasting als de belasting economische bedrijvigheid, wordt dit gat verder toegereden.

De gebudgetteerde reclamebelastingen worden gedekt door de inkomsten uit de aanplakborden.

Op basis van bovenstaande berekeningen zijn de Beerselse ondernemers ervan overtuigd dat er absoluut geen nood is aan belastingverhoging. De effectief geïnde milieubelasting (€119.000 extra) tesamen met het feit dat er meer bedrijven hun aangifte zullen doen (door een efficiëntere inning vanwege de gemeente) zullen ervoor zorgen dat de gezochte €160.000 bereikt wordt.

Als Beerselse ondernemers willen wij blijven bijdragen aan de Beerselse maatschappij, zoals wij dit al jaar en dag doen door de Beerselse cultuur-, sport-, en jeugdbewegingen te sponsoren, alsook de Beerselse scholen en service clubs Deze aanzienlijke belastingverhogingen zijn volgens bovenstaande afleidingen niet nodig en zullen het economische en sociaal weefsel in Beersel sterk aantasten.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?