Agenda van de Lennikse gemeenteraad van maandag 24 februari 2014

LENNIK – De volgende gemeenteraad heeft plaats op  maandag 24 februari 2014 vanaf 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. We geven hieronder de agenda met de punten aangebracht door meerderheid en oppositie. De zitting is openbaar.

1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 27-01-2014

2. KENNISNAME ONTSLAG OCMW-RAADSLID HENRI VAN EECKHOUDT

De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Henri Van Eeckhoudt, dat werd schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad.

3. EEDAFLEGGING VAN OPVOLGEND OCMW-RAADSLID NA ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN

Ingevolge het ontslag van OCMW-voorzitter en OCMW-raadslid, de heer Henri Van Eeckhoudt, wordt volgens art. 16§4 van het OCMW-decreet een nieuw OCMW-raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging.

4. BESTENDIGEN VAN DE DEELNAME IN DE INTERLOKALE VERENIGING “WOONWINKEL PAJOTTENLAND” – DE GOEDKEURING VAN HET SUBSIDIEDOSSIER 2015-2017 – DE GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN EN HET GOEDKEUREN VAN DE IN HET SUBSIDIEDOSSIER BEGROOTTE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Omdat de eerste periode van het intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst “Woonwinkel Pajottenland” afloopt op 31 oktober 2014 wordt op voorstel van het college de goedkeuring gevraagd voor het verlengen van deze intergemeentelijke samenwerking voor een nieuwe periode van 3 jaar (van 1 november 2014 tot 31 oktober 2016). Het in te dienen subsidiedossier en de beperkte aanpassingen van de statuten voor de derde subsidieperiode worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan deze gemeenteraad.

5. PROVINCIALE AMBTENAAR VOOR HET OPLEGGEN VAN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE GELDBOETES

Betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wordt er aan de raad voorgesteld de heer Johan Guilemyn en mevrouw Greet Van Eygen verder aan te wijzen als ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes. Heden zijn deze provinciale ambtenaren hiermee ook belast. Het betreft dus een verderzetting van huidige werkwijze.

6. OCMW - DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2012

De raad neemt kennis van het besluit van 3 januari 2014 van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant houdende de definitieve vaststelling zonder wijziging van de jaarrekening 2012 van het OCMW.

7. BUDGETWIJZIGING 2013 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS

Als de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. De budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.

8. MEERJARENPLAN 2014 – 2019 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS

Overeenkomstig het Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012, zijn de meerjarenplannen onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad. De meerjarenplanwijziging 2014 2019 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

9. BUDGET 2014 KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS

Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad hiervan akte. Het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis wordt thans ter akteneming aan de gemeenteraad voorgelegd.

10. WIJZIGING GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het gewijzigde gebruikersreglement van de Openbare Bibliotheek Lennik goed te keuren.

11.  OVEREENKOMST AMATEURS & VOLKSE PAJOTTEN

Het productiehuis Caviar neemt in opdracht van VTM een nieuwe fictiereeks ‘Amateurs’ op in het Pajottenland waarvan de uitzending voorzien is voor het najaar van 2014. Pajottenland+ neemt met het project ‘Amateurs & volkse Pajotten’ een deel van de gevraagde financiering (vanuit VMMTV) van de gemeenten behorend tot het Leadergebied voor haar rekening op voorwaarde dat deze mee investeren in het natraject van de fictiereeks Amateurs. Dit natraject bestaat uit een Weekend van de volkscafés, een online reisbureau geënt op het toeristisch en economisch potentieel van de streek, extra promotie,…

12. GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – SCHOLENGEMEENSCHAP DE PAJOT

De huidige overeenkomst met de scholengemeenschap, waarin de basisschool ’t Rakkertje zich bevind, eindigt op 31 augustus 2014. Vanuit Onderwijs Voor Steden en Gemeenten (OVSG) wordt er een vernieuwing gevraagd voor de schooljaren 2014- 2020.

Vanuit de positieve samenwerking en de meerwaarde van de huidige scholengemeenschap wordt er dus gevraagd of we de overeenkomst willen verlengen.

13. GEMEENTESCHOOL ’T RAKKERTJE – INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT

De huidige overeenkomst met de scholengemeenschap, waarin de basisschool ’t Rakkertje zich bevind, eindigt op 31 augustus 2014. Vanuit Onderwijs Voor Steden en Gemeenten (OVSG) wordt er een vernieuwing gevraagd voor de schooljaren 2014- 2020. In de huidige samenwerking zit ook een overeenkomst, intergemeentelijke samenwerking ICT, met muziekschool Peter Benoit. Vandaar dat deze overeenkomst ook verlengd moet worden.

14. REGLEMENT TOEKENNING EREBURGERSCHAP

Het reglement toekenning ereburgerschap werd gewijzigd. Vanaf nu kan iedere inwoner van Lennik een kandidatuur indienen bij het college van burgemeester en schepenen, in om het even welke vorm uiterlijk tegen het einde van de legislatuur, zijnde 31 augustus van het desbetreffende jaar. Het college bezorgt de kandidaturen aan alle erkende adviesraden, waarna deze een gemotiveerd en gezamenlijk gedragen voorstel van ereburgerschap voorleggen aan de gemeenteraad.

Toegevoegde punten

“De geplande ontslagen bij het gemeentepersoneel.” (Kristien Van Vaerenbergh)

Tijdens de voorstelling van de meerjarenplanning werden een aantal koude maatregelen aangekondigd. Naast de vermindering van subsidies op verenigingen en de verhoging van de huurprijzen van de gemeentelijke zalen zou men ook besparen op het gemeentepersoneel. Een aantal personen zouden worden afgedankt.

Rond deze laatste maatregel heb ik volgende vragen:

1. Zijn er intussen al ontslagen gevallen? Zo neen, voor wanneer zijn deze voorzien?

2. Welke technische kwalificatie en tot welke categorie behoren de ontslagen werknemers? Om hoeveel personen gaat het per technische kwalificatie en organisatie?

3. Welke begeleiding voorziet de gemeente om deze mensen te helpen aan een andere job? Voorziet zij daarvoor een budget?

4. Hoeveel betaalt de gemeente aan opzegvergoedingen of worden de ontslagen personeelsleden verondersteld hun opzegtermijn te presteren?

Vraag ivm het algemene meldpunt op de website (Lien De Slagmeulder)

We hebben dan nog wel geen echte winter gehad dit jaar maar toch liggen niet alle wegen in Lennik er zo goed bij. Vorig jaar vroeg ik aan het college of het niet mogelijk was om een meldpunt voor putten in de weg op te richten zodat inwoners melding konden maken van de gevaarlijke plekken in onze gemeente. Dit was echter niet nodig want “er was al een algemeen meldpunt”.

Helaas heb ik moeten vernemen dat dit bestaande meldpunt niet echt werkt. Inwoners die een melding maken krijgen geen bevestiging en weten dus niet of hun melding ook effectief aangekomen is. Verschillende weken na het indienen van de melding is er ook nog steeds niet veranderd aan de situatie op de weg.

Vandaar volgende vragen aan het schepencollege

1. Werkt het bestaande meldpunt wel ?

2. Zou het mogelijk zijn om een soort van ontvangstbevestiging te sturen naar inwoners die een melding maken ?

3. Wat is de gemiddelde tijd tussen het indienen van een melding en het oplossen van het probleem ?

Het promoten en uitwerking fietssnelwegennet Lennik en omliggende gemeenten (Bruno Moens)

In 2012 zijn door de provincie Vlaams-Brabant een aantal fietsassen met een hoog potentieel (een FietsGEN) bepaald die de Vlaamse Rand met Brussel verbinden. In totaal werden zo 15 fietsassen vastgelegd ter realisatie. Voor deze realisatie kunnen de gemeenten 100 % subsidies aanvragen bij de provincie.

Wat opvalt, is dat de volledige westelijke kant van Brussel niet ontwikkeld wordt op dit vlak. Zie ook de kaart met deze fietsassen op: http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/fietssnelwegen-kaart-014_tcm5-94711.pdf.

Gezien de nieuwe ontwikkelingen op fietsmobiliteitsvlak, vb. met elektrische fietsen die een veel grotere autonomie hebben en de steeds toenemende behoeften aan een duurzame mobiliteit, hadden we graag gehad dat het Lennikse college samen met de andere colleges uit naburige gemeenten hier een prioriteit van maakt.

Vandaar eerst onze vragen:

1 Waarom is onze regio niet mee op deze kaart gezet als te ontwikkelen regio met betrekking tot het fietsverkeer?

2 Wil het Lennikse college de aanleg van fietssnelwegen, vb. van Ninove naar Brussel en van Lennik naar Halle ondersteunen?

3 Wil het Lennikse college hiertoe samen met de colleges uit de buurgemeenten intergemeentelijk actie ondernemen om trajecten vast te stellen en te realiseren?

4 Wil het Lennikse college in afwachting van deze intergemeentelijke actie alvast zelf actie ondernemen en de trajecten hiervan op haar grondgebied(Ninove-Brussel, Lennik-Halle) zelf ontwikkelen en realiseren?

Bruno Moens stelt daarom voor om het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht te geven om de fietssnelwegen voor onze regio samen met naburige gemeenten, gemeentelijke adviesraden en actieve verenigingen (vb. fietserbond) uit te stippelen en een plan van aanpak te ontwikkelen.  Om het voortouw te nemen om de ontwikkeling en realisatie van fietssnelwegen in onze regio en op haar grondgebied bij de bevoegde instanties (provincie) te bekomen.  Om in tussentijd de eigen Lennikse fietswegen die een belangrijk onderdeel vormen van deze fietssnelwegen en alle andere op een veilige manier uit te bouwen.

Afvalvermindering via gemeentelijke subsidie voor pluimvee bij huishoudens (Bruno Moens)

Het aandeel huishoudelijk afval bij de Lennikse bevolking is aan een gestage vermindering bezig: van 617 kg/persoon in 2002 naar 463 kg/persoon in 2008. Het aandeel restafval is hierbij gedaald van 233,5 kg in 2002 naar 137,7 kg in 2008.

Om het potentieel aan afvalvermindering verder te realiseren, is het belangrijk om mensen positieve mogelijkheden te bieden, aangepast aan de ruimtelijke mogelijkheden.

Een voorbeeld hiervan is het toepassen van pluimvee om in het gezin het GFT-afval te verwerken. Enkele kippen per huishouden kunnen zo dit volledige aandeel van GFT neutraliseren. Gevolg is een veel positievere afvalimpact en dus ook transport en verbrandingsresultaten van dit afval.

In onze buurgemeenten, vb. Gooik, zijn hier reeds uitvoerig positieve resultaten behaald. In Gooik werden via dit project vanaf 2004 jaarlijks kippen tegen een sterk verlaagd prijs onder de gezinnen verdeeld, met subsidies van de provincie en de gemeente. In 2004 waren dit 1100 kippen voor 365 gezinnen (1/9 van het totaal). De werking van de kippen werd in belangrijke mate duidelijk in de GFT-ophalingscijfers van de gezinnen. Dit daalde van 24 kg/inwoner in 1999 naar 12 kg in 2012. Gemiddeld worden er 3 kippen per gezin bedeeld. 1 kip spaart ongeveer de ophaling van 50 kg GFT uit of de productie van een gemiddelde inwoner. Dit levert de gemeente Gooik een jaarlijkse besparing op van 1710 €.

Naast de ecologische en economische functie levert deze actie ook een belangrijke sensibiliserende bijdrage: kinderen en ouderen leren omgaan met de ecologische verwerking van afval en worden zich bewuster hiervan. In de gemeente Gooik wordt dit project dan ook al 10 jaar verder gezet, zelfs na het wegvallen van de subsidiëring van de provincie. Gezien dit grote succes, wensen wij dit ook in onze gemeente te realiseren.

Vervangen van bestaande glasbollen door ondergrondse glascontainers. (Christel O)

Een groot aantal Vlaamse steden en gemeenten beschikken reeds over ondergrondse glascontainers. Een tijdje geleden werd ook onze buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw op 9 locaties met deze nieuwe containers uitgerust.

Deze manier van afval inzamelen heeft ontegensprekelijk vele voordelen. De ondergrondse systemen zorgen voor veel minder geluidshinder, zijn gemakkelijk proper te houden, en trekken minder sluikstorters aan. De zuilen zijn bestand tegen vandalisme en vanuit esthetisch standpunt veel fraaier dan de lelijke groene bollen. En een mooie en propere gemeente is toch waar we allemaal moeten naar streven. Daarbij komt dat deze ondergrondse inzamelpunten voor mensen met een beperkte mobiliteit veel gemakkelijker te bereiken zijn.

De glasbolsites worden door Haviland geplaatst, en kunnen door een huurkoopformule worden aangekocht. Op die manier kan de investering in de tijd worden gespreid en weegt ze niet te zwaar door op de gemeentefinanciën.

Gemeenteraadslid Christel O had graag vernomen van de bevoegde Schepen  of deze mogelijkheid ook voor Lennik reeds werd onderzocht  en zo niet, kan Haviland worden gevraagd om een dergelijk dossier ook voor onze gemeente uit te werken?

Maatregelen in verband met zwerfkatten en het opstarten van een sterilisatiecampagne. (Erik O)

“Onlangs was ik getroffen in een gesprek met een dame uit Eizeringen die mij wees op de problematiek rond zwerfkatten. Zij zelf heeft tot nu toe reeds 16 zwerfkatten laten steriliseren op eigen kosten. Tevens voorziet zij in eten voor deze zwerfkatten. Ik herinner mij dat eind van vorige legislatuur een begin was gemaakt om een regeling te treffen rond de problematiek van de zwerfkatten en er gesprekken waren met de dierenartsen van Lennik.

Sterilisatie/castratie

“Sterilisatie/castratie is dan ook de beste en meest diervriendelijke oplossing om een ware zwerfkattenexplosie tegen te gaan. In steeds meer steden en gemeenten worden zwerfkatten gevangen in speciale bakken en gesteriliseerd door een dierenarts die daarvoor een overeengekomen vergoeding krijgt van de gemeente. Daarna worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun omgeving. Reeds verschillende gemeenten hebben hier rond initiatieven. Niet minder dan 234 gemeenten in Vlaanderen hebben omtrent de problematiek reeds initiatieven genomen. In Lennik is er tot nu toe nog geen resultaat ondanks de aanzet vorige legislatuur”.

We kunnen verwijzen naar bvb Asse waarover eind vorig jaar het volgende verscheen : "Asse werkte tot voor enkele jaren samen met Savu om zwerfkatten te laten vangen, steriliseren of castreren, maar de gemeente haakte in 2010 af toen de kostprijs per behandelde kat steeg naar 150 euro voor katers en 195 euro voor katinnen. Het aantal klachten bleef echter hoog - vooral kerkhoven hebben er last van - en daarom is er sinds 1 april in Asse een nieuw reglement. De gemeente stelt kooien ter beschikking van de burger en de burger brengt de wilde katten zelf naar een dierenarts. De gemeente onderhandelde met zes dierenartsen in Asse een goedkoper tarief: 40 euro voor een castratie, 80 euro voor sterilisatie of euthanasie. Om misbruik tegen te gaan moeten twee getuigen (buren) mee verklaren dat het om zwerfkatten gaat. ‘Bovendien is het voor elke dierenarts kinderspel om een zwerfkat te onderscheiden van een tamme huiskat. "

Gemeenteraadslid Erik O stelt voor om het schepencollege op te dragen  om de onderhandelingen met de dierenartsen van Lennik opnieuw op te starten. Dit moet uitmonden in een reglement voor de sterilisatie van zwerfkatten.  Nu reeds een campagne op te starten om de eigenaars van katten aan te zetten om hun poezen te steriliseren want eigenlijk liggen de gedomicilieerde katten aan de basis van de zwerfkatten als men weet dat een poes per jaar tot drie nestjes kan krijgen. Eén kat zorgt op 16 maanden voor 36 nakomelingen. Het is dus noodzakelijk de voortplanting van katten te reguleren, om te voorkomen dat er te veel katten aan hun lot worden overgelaten en op straat terecht komen.

Vraag in verband met de koekenbedeling in Sint-Martens-Lennik. (Erik O)

“Alle leerlingen die hun jeugd in het Sint-Godelieve Instituut of de Gemeenteschool van Sint-Martens-Lennik doorbrachten, herinneren zich ongetwijfeld deze leuke jaarlijkse traktatie :de schoolkinderen kregen op Aswoensdag gratis koffiekoeken”.

Vast staat dat een stichting van de zonen Pipenpoy, daterend van 1533, voorzag in een jaarlijkse mis voor hun ouders en een broodbedeling voor de armen van Lennik. Hiervoor werd er een legaat in het leven geroepen. Deze traditie werd gedurende honderden jaren in stand gehouden, alleen werd het brood mettertijd vervangen door koeken, en de armen door schoolkinderen.

“We spreken hier over een roerend erfgoed van ongeveer vijf eeuwen oud. Een Pajotse gewoonte zoals de H. Drogoprocessie in Bellingen, de Pauwelviering in Galmaarden, de processie in Elingen, enz. Op een moment dat er op allerlei manieren wordt getracht om dit roerend erfgoed in het Pajottenland te ondersteunen en in stand te houden, verneem ik dat de gemeente Lennik en het Lennikse OCMW dit koudweg willen afvoeren.

1. Is het correct dat de koekenbedeling na vijf eeuwen wordt afgeschaft ? 2. Indien dit het geval is werd dit meegedeeld aan de erfgoedcel ? 3. Werd er nagegaan of , indien het een kwestie van geld is, of er geen manier bestaat om subsidies aan te boren ? of een vorm van sponsoring te zoeken ? 4. Indien we het over geld hebben over welk bedrag gaat het hier ?

Vraag omtrent subsidiereglement.  (Jasper De Bruyne)

Enkele weken geleden lichtte schepen Filip Van Ginderdeuren in de pers, het nieuwe subsidiereglement voor de jeugdverenigingen toe. Het regelement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 januari.

“De schepen is verheugd met het nieuwe subsidieregelement”, viel toen te horen. Hij benadrukte het belang van de jeugdverenigingen en stelt dat het subsidiereglement vorming en omkadering benadrukt. Er zal niets veranderen ten opzichte van het vorige subsidieplan en dus ook niet bespaard worden op jeugdwerking in Lennik. Wanneer we het meerjarenplan en de subsidies echter van dichterbij bekijken zien we dat sommige ondersteuningen en subsidies niet meer zijn opgenomen”.

“De voornaamste zijn:  Het kampvervoer voor de jongens en meisjes van KLJ en Chiro, de jeugdhuizentocht van de jeugdraad, georganiseerd door JH Qw1i, het kadervormingsweekend van de jeugdraad, waar alle jeugdverenigingen het beleid van de jeugdraad vormen en de speelpleinwerking, tijdens de zomervakantie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?