Afbraak Zennebrug en bouw Zuidbrug laten op zich wachten

De afbraak van de Zennebrug, in de René Deboecklaan, laat op zich wachten. Toch heeft de stad Halle de aangestelde aannemer een aanvangsbevel gegeven voor de afbraak van de Zennebrug terwijl de bouw van de Zuidbrug nog niet is opgestart en een omleidingsplan voor het verkeer nog onbestaande is. N-VA-raadslid Sven Pletincx roept het stadsbestuur op om duidelijkheid te bieden aan de Hallenaar over de impact van deze werken zowel financieel als op het gebied van mobiliteit. Belangrijke voorwaarde is dat de start van beide werken aan mekaar gekoppeld moeten zijn. De Zennebrug kan dus niet afgebroken worden voordat de werken aan de Zuidbrug zijn gestart. Hierdoor riskeert de stad een onvoorziene meerkost van 3000 euro per uitgestelde werkdag.

Oorzaak uitstel

Oorzaak van dit uitstel is dat De Vlaamse Waterweg wacht met een aanvangsbevel omdat er nog een technisch akkoord moet bereikt worden met spoorwegbeheerder Infrabel. Voor de start van de overbrugging van de spoorlijnen zijn een aantal tijdelijke buitendienstnamen van het spoorverkeer en de afkoppeling van de elektrische stroom op de bovenleidingen vereist van de spoorlijnen 94 en 96. Tot zolang er geen akkoord is met Infrabel over de overbrugging van de sporen zal De Vlaamse Waterweg de bouw van de Zuidbrug over het kanaal dus niet kunnen aanvatten. En gezien de koppeling tussen beide bruggen betekent dit ook dat de afbraak van de Zennebrug niet kan starten.

Risico op onvoorziene meerkost

De aannemer verantwoordelijk voor de afbraak van de Zennebrug verwittigde de stad meermaals dat door het herhaaldelijk uitblijven van de nodige beslissingen rond de uitvoeringsprocedure en het uitblijven van een omleidingsplan voor het verkeer, dit een meerkost van 3000 euro per werkdag met zich mee kan brengen. En de totale vertraging zou momenteel al 479 dagen bedragen. Toch maakt de stad zich sterk dat er aan deze vertragingen geen directe kosten verbonden zijn.

Transparantere communicatie nodig

N-VA-raadslid Sven Pletincx vraagt het stadsbestuur om een betere communicatie tussen de verschillende partners uit te werken, maar ook naar de Hallenaar toe. Dit omtrent de planning van de werken en de impact van deze werken op de mobiliteit in de stad. Zo is het nog steeds niet duidelijk aan welke alternatieve verkeersroutes de Hallenaar zich mag verwachten.

Het uitblijven van een concrete planning van de werken alsook het uitblijven van een concrete omleiding van het verkeer zullen niet alleen zorgen voor een zware impact op de Halse mobiliteitssituatie maar riskeren nu ook een mogelijk grote onvoorziene meerkost voor de Halse belastingbetaler, stelt Pletincx. Wanneer de werken daadwerkelijk zullen aanvangen is voorlopig nog onbekend.

Startbevel weer ingetrokken

 Het Halse college van burgemeester en schepenen antwoordt hierop dat de stad Halle Herbosch-Kiere een aanvangsbevel heeft gegeven (en op een later tijdstip terug ingetrokken) voor de afbraak van de Zennebrug terwijl de bouw van de Zuidbrug nog niet is opgestart. Dit terwijl het bestek duidelijk vermeldt (hfdst. 3 - art. 74: "De start der werken is afhankelijk van de start van de werken van de aangrenzende Zuidbrug. Om verkeershinder tot een minimum te herleiden, is gepland de werken aan de Zennebrug te laten starten gedurende de werken aan de Zuidbrug.)

“Verder verwijst de aannemer in een schrijven naar het uitblijven van beslissingen door de stad. Zo staat geschreven dat de aannemer wacht op akkoord of opmerkingen van de stad met betrekking tot de uitvoeringsplanning van de werken, de uitvoeringsprocedure voor de afbraak van de Zennebrug, het omleidingsplan voor het verkeer, …

De aannemer stelt, en ik citeer: “Wij dringen er op aan om ons zo snel mogelijk uw bevindingen te bezorgen. Ook deze vertragingen blijven enorm verstorend voor de goede organisatie van ons projectteam.”

Volgens de algemene uitvoeringsregels had de stad hiervoor 30 dagen de tijd en werd deze periode ruimschoots overschreden. De aannemer deelt de stad ook mee dat hierdoor van rechtswege een evenredige verlenging van de uitvoeringstermijn volgt. De derving van algemene kosten en winst, horende bij het verlies aan omzetcijfer voor de aannemer door het uitstel van de werken aan de Zennebrug, worden geraamd op 2.990,00 EUR per werkdag”, aldus het stadsbestuur.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?