900 bezoekers op nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur Beersel

BEERSEL - Voor het eerst waren op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beersel alle inwoners uitgenodigd. Zowat 900 mensen maakten kennis met nieuwe bestuursploeg en zagen oud-burgemeester Hugo Casaer (CD&V)  vervuld van emotie afscheid nemen. De nieuwe burgervader Hugo Vandaele (CD&V) stelt voorzichtig dat dit misschien een jaarlijks gebeuren zou kunnen worden.

Het cultureel centrum De Meent liep goed vol voor de eerste openbare nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beersel. Voordien vierden de verkozen mandatarissen het nieuwe jaar met de gemeentelijke ambtenaren en een beperkt aantal genodigden.

‘Deze keer hebben we alle inwoners een uitnodiging gestuurd. Ongeveer 900 mensen hebben hun aanwezigheid bevestigd', vertelt de nieuwe burgemeester Hugo Vandaele (CD&V). ‘De bedoeling van deze nieuwjaarsreceptie was dat alle burgers de kans kregen het aftredende bestuur uit te zwaaien en kennis te maken met de nieuwe ploeg. De vernieuwing is ook duidelijk. Het schepencollege telt vier nieuwe gezichten en bestaat voor het eerst ook uit vier vrouwen.'

Nieuwe traditie?

De kans bestaat dat er een nieuwe traditie geboren is. ‘We gaan deze eerste editie evalueren. Het lijkt me wel de moeite waard om dat ieder jaar te doen, maar dan wel op een datum dichter bij 1 januari', zegt Hugo Vandaele. Dat de burgemeester er een soort volksfeest van wil maken, mag niet echt verwonderen. ‘Ik ga zelf heel vaak naar feesten en evenementen in de gemeente. Ik ben een man van het volk en door het volk verkozen. Ik drink liever een pint aan de toog dan in de salons te zitten.'

Op het beleid voor de komende zes jaar werd tijdens de nieuwjaarsreceptie nog niet echt diep ingegaan. Toch werd her en der al een tipje van de sluier opgelicht. Zo liet schepen van mobiliteit Michel Ruykens (SP.A) weten dat de grootste wegenwerken achter de rug waren, maar dat er nog pijnpunten waren: “Er zijn nog een aantal zure appels waar we door moeten bijten, zoals de werken aan de Zoniënwoudlaan”.

Crisis

Burgemeester Vandaele en schepen van Financiën Eddy Deknopper wezen op de impact van de crisis op de gemeentekas. “We gaan voor een sober beleid, geen somber”, klonk het. Die soberheid uitte zich in de simpel belegde broodjes, “Kaviaar serveren wanneer je bijna duizend mensen op bezoek hebt, zou wat kostelijk zijn!”.

De nieuwjaarsreceptie werd ook aangegrepen om ereburgemeester Hugo Casaer en ereburger Piet Onnockx in de bloemetjes te zetten. Een andere ereburger, voorzitter van de Europese Raad en ex-premier Herman Van Rompuy (CD&V) was ook aanwezig.

Hugo Casaer gaf toe dat hij in zijn ijdelheid gelukkig was met de titel van ereburgemeester en kon zijn tranen niet bedwingen toen hij iedereen dankte voor alle steun de voorbije 26 jaar. Zijn speech kan u hieronder lezen.

========================SPEECH==============SPEECH======

Goede vrienden van de gemeente Beersel,

Samen met de kerst- en nieuwjaarswensen  van het gemeentebestuur kreeg u de uitnodiging voor vandaag, ondertekend door de vertrekkende burgemeester samen met de voorgedragen burgemeester.

Intussen zijn de nieuwe gemeenteraad en het OCMW geïnstalleerd. De nieuwe burgemeester is op post en de vroegere met pensioen. Kort samengevat: Hugo is nu burgemeester en de vroegere burgemeester is nu terug Hugo.

Ik ben echt blij dat u vandaag met zoveel bent gekomen (meer dan 900 naar het schijnt) om de starters een duw in de rug te geven. Ook persoonlijk wens ik Hugo Van Daele en zijn ploeg, oppositie en meerderheid,  een vruchtbare periode toe met respect voor elkaar.

Bij mijn vertrek past een dankwoord. Ik verberg niet dat ik in mijn ijdelheid gelukkig ben met de eretitel van  burgemeester vanwege de Vlaamse regering, bij ministerieel besluit door minister Bourgeois verleend, op voorstel van de gemeenteraad van Beersel. Velen vragen mij:’ Hoe moeten we u nu aanspreken?’. Mijn antwoord is steeds: Hugo, zo kan je je niet vergissen.

Mijn dank gaat uit naar hen die me opgenomen hebben en vertrouwen gaven: de CVP en CD&V besturen, de lijstgenoten, de coalitiepartners, de collega’s van vroeger in de gemeenteraad en de opeenvolgende colleges, de fractieleiders, de leden van de oppositie en meerderheid. Ook mij voorgangers die jammer overleden zijn. Van hen heb ik veel geleerd.

Mijn dank betreft ook de adviesraden, de externe medewerkers die vaak  creatief en inspirerend waren: de studiebureaus,  de architecten, ingenieurs, juristen en advocaten,de aannemers, technici en opbouwwerkers, de intercommunales, de sociale partners, de vertegenwoordigers van de geloofgemeenschappen, de veiligheidsdiensten, de hulpdiensten bij dreigend gevaar. Ik dank hen voor hun inzicht, ideeën, medewerking en toezicht. De pers dank ik voor de berichtgeving.

Ik dank ook de vele kunstenaars die ik beter leerde kennen, ook de ereburgers die elk op hun domein een voorbeeldfunctie hebben.

Bij het afscheid nemen op 2 januari van de gemeentediensten had ik het op een moment even moeilijk nl. bij de laatste toespraak voor het gemeentepersoneel.

Beste medeburgers, ik schreef eerder al: wij varen allemaal samen uit op een grote boot. Een boot heeft een goede en ervaren kapitein nodig en bekwame officieren en matrozen. Maar bij storm, in moeilijke waters, bij vertrek en aankomst, heeft elke kapitein, hoe ervaren ook, loodsen nodig. Beste vrienden, die loodsen waren voor mij het gemeentepersoneel en de havenkapitein was onze gemeentesecretaris Serge Rimez.

Ik ga niet opsommen wat ik gedaan heb of opzettelijk niet gedaan heb. Ik weet: de mond van de politieker is vaak groter dan zijn realisaties. Maar toch dit: 42 jaar geleden werd ik voor de eerste maal verkozen in Alsemberg en 36 jaar geleden, bij de start van de fusie, hebben we samen met een ganse ploeg Beersel op de kaart gezet.

Beersel heeft vandaag  de nodige basisinfrastructuur, de nodige technische uitrusting en het nodige goede personeel. Beersel heeft drie goede onderwijsnetten en een goed opgeleide en uitgeruste lokale politie.

Een visie als houvast werd uitgewerkt.

Erfgoed is in ere hersteld, kunst kwam er in de straat en op pleinen en in openbare gebouwen, het open landschap – geschenk van de voorouders en landbouwers- werd gaaf doorgegeven. Frankveld en het Land van Teirlinck zijn hoofdstukken in onze politiek van ruimtelijke ordening. 

Giften en subsidies  gaven financiële middelen naast de begroting.

De gemeente Beersel geeft ook toelagen aan bijzondere instellingen voor de opvang van mensen die het moeilijk hebben.

Beersel heeft ook buiten de grenzen geholpen: de hulpkonvooien voor Polen, Roemenië, Macedonië en de acties voor Bosnië Maglai. De bijstand voor Rwanda, Guatemala, Zuid-Amerika en de Noord-Zuidwerking van hulporganisaties. De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking zal deze wereldsolidariteit warm houden.

Het nieuwe Vredescomité zorgt voor  een blijvende erkenning van de oud-strijders  en nieuwe acties om de vrede te bewaren.

Maar Beersel is meer! Beersel heeft bakens verzet. Door hoffelijkheid en gastvrijheid, door respect en verdraagzaamheid bouwden wij samen aan een betere samenleving en hierover ben ik bijzonder fier en u allemaal zeer dankbaar.

Ik wil  u ook zeggen hoe ik het OCMW waardeer. Voor het beter begrip een feit: wist u dat onze, toch niet zo arme, gemeente vandaag  600 steundossiers telt omwille van de onmogelijkheid de elementaire energiekosten te kunnen betalen. 600 op 10.000 adressen.

Ik waardeer ook de vele vrijwilligers. Ze zijn het cement van onze gemeente. Ze houden door hun inzet en idealisme onze gemeente levendig. Ze werken  mee in alle verenigingen en voor alle leeftijdsgroepen. Maar ook ongezien in onze buurten, zijn vrijwilligers  aanwezig bij de elementaire menselijke belevenissen van lief en leed, vreugde en verdriet. Hier zorgen mensen voor mensen. In al deze jaren leerde ik in Beersel vele goede mensen kennen.

Ik dank ook mijn echtgenote Annie voor haar begrip in deze vele jaren en het vele geduld.

Beste vrienden, ik leefde voor Beersel, vraag  dit maar aan mijn vrouw en onze kinderen. Soms was het wel eens moeilijk. De laatste jaren en maanden waren zelfs hectisch, maar ik bleef en blijf verliefd op Beersel. Ik handelde met overtuiging en goesting. Laten we verder houden van ons land, zijn gewesten, openstaan voor de roep van Europa en de wereld.

Beersel wordt, neen is, multicultureel, multireligieus. Laat ons verder onze eigenheid uitdragen met respect  voor de anderen en op die manier respect afdwingen voor onze volksaard.

Onlangs nam ik afscheid van een Amerikaan die mijn vriend werd, een man die voor mij veel betekende. Wij omhelsden elkaar  en toen ik wegging zei hij: ‘God bless you’. Het klinkt Amerikaans, voor sommigen naïef, maar gemeend uitgesproken heeft het een diepe betekenis.

Beste vrienden, DANK U, DANK U, DANK U. Ook ik zeg u: ‘Het ga jullie goed. God bless you.’ Leve Beersel.

Hugo Casaer (CD&V), oud-burgemeester en ereburgemeester Beersel

 Beersel 3 februari 2013


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?