3,5 % van de Lennikenaren vulde LB-enquete in

LENNIK - 223 op ongeveer 8.800 Lennikenaren hebben de enquête ingevuld, die door de leden van de Lijst Burgemeester in alle brievenbussen van de gemeente is gepost. Dat komt volgens de partij overeen met 3,5% van de huisgezinnen

"Een bruisende gemeente, met een ruim aanbod aan cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten, met klantvriendelijke gemeentediensten en een goede ondersteuning van de middenstand. Een gemeente waar het veilig en aangenaam wonen is, met veel kinderopvanginitiatieven en aandacht voor zorg. Kortom, Lennik heeft heel wat troeven maar heeft ook enkele uitdagingen zoals de wegeninfrastructuur en mobiliteit". Dat zijn de voornaamste conclusies uit de bevraging die Lijst Burgemeester de afgelopen periode in de Lennikse straten hield.

De enquête, ingevuld door 223 Lennikenaren, moet de LB helpen een beeld te vormen van wat er leeft en wat de bevolking belangrijk vindt. De partij wil de voorstellen vertalen in haar. In september leggen LB haar  volledig programma voor aan de Lennikenaar.

Lijst Burgemeester legt de focus op investeren in veiligheid, in het bijzonder goed onderhouden van wegen en fietspaden. “We willen Lennik als handelscentrum versterken, de leefbaarheid van onze gemeente verhogen door de herinrichting van het centrum aan te pakken en de veiligheid van de zwakke weggebruiker te versterken. De zorg voor de jongsten en oudsten onder ons is minstens even belangrijk om de hoge levenskwaliteit die we in Lennik hebben te waarborgen. Kortom, we streven naar een efficiënt en warm bestuur, op maat van Lennik”.

Resultaten bevraging 2012 - Enkele “speerpunten” programma LB

GEMEENTE EN ONDERNEMEN

Er is algemene tevredenheid over de werking van de gemeentediensten. 66% van de respondenten oordelen hier algemeen positief over.

De helft gaat ermee akkoord dat Lennik een gezellige en bruisende dorpskern heeft. Voor 37% is dit nog altijd een aandachtspunt.

Voor het merendeel is er voldoende ondersteuning vanuit het gemeentebestuur naar de lokale middenstand.

Gemeentepleinen verfraaien en de handelskernen versterken

De Markt, centraal in Lennik, heeft samen met het Masiusplein heel wat mogelijkheden, die dankzij een verdere uitbouw de uitstraling van onze gemeente kan versterken. Enkele concrete ideeën: het aanbrengen van meer bloemen en planten, verlichting en zitbanken kunnen van ons centrum een extra gezellige ontmoetingsplaats maken, met een doordacht parkeerbeleid en aandacht voor een betere mobiliteit. Ook voor de ondersteuning van de middenstand wil Lijst Burgemeester een tandje bijsteken door het stimuleren van nieuwe handelszaken, het opzetten van acties om Lennik als winkelcentrum te promoten, enz.

VEILIGHEID

Criminaliteit en overlast zijn voor veel mensen belangrijke speerpunten. Meer dan twee op de drie deelnemers voelt zich veilig in onze gemeente. De wijkagent kan hier een belangrijke functie in spelen, een rol die in de toekomst nog meer naar voor gebracht moet worden volgens de deelnemers van de enquête.

Blijven investeren in veiligheidsdiensten

Veiligheid is en blijft voor ons een topprioriteit. Er is erg veel geïnvesteerd in de professionalisering van de brandweerzorg met de aanwerving van beroepsbrandweermannen, opleidingen van vrijwilligers en de aankoop van nieuw brandweer materiaal. Sterke politie- en brandweerdiensten, daar investeren we volop in en waken over een rechtvaardige verdeling van de kosten tussen alle beschermde gemeenten. Diefstallen met braak blijven een belangrijke zorg voor ons. Samen met de politie moeten we oplossingen vinden om onze inwoners beter te beveiligen. De bestaande veiligheidscamera’s op de markt zijn hiervoor een goede aanzet. Lijst Burgemeester wil dit project op termijn uitbreiden naar de invalswegen van Lennik. De politiezone heeft een goede dienstverlening inzake inbraakpreventie. We moeten ervoor zorgen dat de inwoners hier nog meer gebruik van maken. Preventie is nog steeds de beste remedie om inbraken te voorkomen.

OPENBARE WERKEN

Op het gebied van onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden, de nieuwe organisatie van de wegeninfrastructuur en het gebruik van het marktplein, zijn er belangrijke aandachtspunten. Uit de commentaren bij de enquête blijkt duidelijk dat er actie nodig is. Voor bijna 70% van de respondenten beantwoordt de nieuwe weginrichting niet aan hun verwachtingen.

Weginrichting centrum verbeteren

De cijfers bevestigen dat de herinrichting van het centrum in Sint-Kwintens moet geëvalueerd worden. Voor Lijst Burgemeester is het duidelijk dat enkele structurele ingrepen zich opdringen, bijvoorbeeld de rijrichting aan het Masiusplein en een betere uitrusting voor de zwakke weggebruiker. Het project moest in de eerste plaats de weginfrastructuur vernieuwen en daarnaast het hoofd bieden aan de grote verkeersuitdagingen waar Lennik als hart van het Pajottenland, voor staat. Dat is een erg moeilijke opdracht gebleken, zo blijkt ook uit de bevraging.

Bereikbaarheid garanderen

“We streven naar een leefbaar Lennik. De invoering van verschillende éénrichtingstraten zoals voorzien in het mobiliteitsplan had de nobele bedoeling om sluipverkeer uit onze gemeente te weren. De keerzijde van die medaille is echter dat sommige plaatselijke bewoners steevast omwegen moeten maken, en bijvoorbeeld altijd via de drukke Markt moeten rijden om hun woning te bereiken. Dat is een onbedoeld en ongewenst neveneffect van de maatregel. Via een evaluatie van het mobiliteitsplan wil Lijst Burgemeester tegemoetkomen aan deze en andere terechte bekommernissen”.

Investeringen focussen op zwakke weggebruiker

‘Mobiliteit voor iedereen’ moet het uitgangspunt zijn voor de aanleg van nieuwe wegen en fietspaden. Gezien de krappe financiële mogelijkheden, willen we investeringen toespitsen op wegen die het meest gebruikt worden door zwakke weggebruikers, in het bijzonder door kinderen en jongeren om zich te verplaatsen van en naar de school (o.a. Schapenstraat en Gustaaf Vandersteenstraat).

SPORT, JEUGD EN CULTUUR

“Globaal gezien worden de inspanningen van het gemeentebestuur gewaardeerd. Onze gemeentelijke sporthal is een draaischijf van heel wat activiteiten en moet dit ook blijven. Meer dan de helft van de ondervraagde Lennikenaren is tevreden over de sportmogelijkheden in onze gemeente”.

Een jeugdcentrum met een nieuwe fuiflocatie, wordt als een surplus ervaren. 61% vindt zelfs dat er nood is aan dergelijk initiatief.

Plaats maken voor kinderen en jongeren

Dat mag je letterlijk nemen. De jongensschool en het jeugdhuis zijn hele fijne plekken voor de jongeren, maar zou het niet nog fijner zijn als we de ruimte wat meer centraliseren, zodat iedereen weet waar hij in Lennik terecht kan. Daarom denkt Lijst Burgemeester aan een jeugdcentrum. Een plaats waar fuiven, jeugdhuis, het jongereninformatiepunt en de uitleendienst samen gaan. Om dit te kunnen realiseren, moet goed worden nagedacht over het concept en de kostprijs. Wellicht is de zone achter de sporthal de meest aangewezen locatie. In ieder geval is de oude infrastructuur aan vernieuwing toe.

GROEN

Het blijkt duidelijk uit de resultaten dat de Lennikenaren het heel belangrijk vinden dat ons gemeentebestuur al het nodige doet om energiebesparende maatregelen te promoten. 75% is hier voorstander van. Een eigen windturbineproject zorgt voor verdeeldheid onder de Lennikenaren. 1 op 2 heeft hierover een andere mening.

Opmerkelijk is eveneens te vermelden dat 42 % van de Lennikenaren openstaan voor de aanbouw van niet vervuilende KMO zones.

Groene energievisie

De Lennikenaren zijn warm voor een groen energiebeleid, maar ze zijn het oneens over uitwerking hiervan. Voor Lijst Burgemeester moet duurzame energie ook mogelijk zijn zonder windturbines. Minder ingrijpend en bovendien de goedkoopste en meest doelmatige manier om de CO2-doelstellingen te bereiken, is energie besparen. Als gemeentebestuur kunnen we hier zelf het goede voorbeeld geven en zuinig omspringen met energie: maatregelen nemen in de gemeentelijke gebouwen, besparen op openbare verlichting en inwoners aan te wakkeren om hun energiekosten te drukken door bijvoorbeeld te investeren in isolatie, groene energie,… Wie energie bespaart helpt het klimaat, voorkomt vervuiling, spaart kostbare grondstoffen én het is bovendien nog goed voor het gezinsbudget.

SOCIAAL BELEID

Senioren, kinderopvang en aandacht voor personen met een handicap zijn thema’s die ons nauw aan het hart liggen. 82% vindt dat de gemeente initiatieven moet nemen opdat onze senioren zolang mogelijk thuis zouden kunnen blijven wonen. De Lennikenaren zijn tevreden over de organisatie van kinderopvang in de gemeente. Dat geldt ook voor de aandacht voor mindervaliden, waar 84% positief is of geen bemerkingen heeft.

Zorg op mensenmaat

Lijst Burgemeester wil bijzonder veel aandacht besteden aan de zorg voor mensen in haar gemeente. Hoewel de zorgvoorzieningen al erg uitgebreid zijn, moet het bestuur er alles aan doen om mensen in hun eigen woning op te vangen. De mantelzorg is in Lennik al goed uitgebouwd. Dit willen we meer onder de aandacht brengen. Een efficiënte communicatie met zorgbehoevende mensen is noodzakelijk. De persoon in nood moet weten tot wie hij zich kan wenden. Een vrijwilliger-ouderenconsulent, kan deze informatie op maat aan huis bezorgen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?