1,2 miljoen euro voor 12 plattelandsprojecten

12 plattelandsprojecten krijgen samen meer dan 1,2 miljoen euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen en Europa. Het gaat om projecten, uit onder meer Halle, Asse, Begijnendijk-Keerbergen-Rotselaar-Tremelo, Haacht, Lennik, Vlaamse Rand rond Brussel en Zuid-Hageland, die van het platteland een betere plek willen maken om te wonen en te leven.

 ​“Het zijn onder meer projecten die wandelgebieden toegankelijker maken en lokale biodiversiteit versterken”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens, bevoegd voor platteland. “Daarnaast krijgen oude gebouwen een noodzakelijke renovatie en nieuwe invulling. Verder zetten we in op het vergroten van de kennis van stadskinderen over landbouw en ondersteunen we de teelt van zonnebloemen in de provincie.”

 Het gaat om de laatste twaalf goedgekeurde plattelandsprojecten Omgevingskwaliteit (OKW) en Platteland Plus van de huidige Europese programmaperiode:

OKW Investeringen

 VLB22/CON/INV/18: Toegankelijk wandelpad Lennik

 Samenvatting:

Wandelen door het Pajottenland, dat is genieten van het glooiende landschap en tot rust komen op de meest idyllische plekjes. Helaas zijn deze plekjes niet altijd voor iedereen goed bereikbaar. Specifiek op maat van wandelliefhebbers die nood hebben aan bepaalde aanpassingen of extra voorzieningen wil de gemeente Lennik, in nauwe samenwerking met Zonnestraal vzw en andere lokale actoren, een toegankelijk wandelpad ontwikkelen. Bovenop de bestaande infrastructuur wordt extra infrastructuur voorzien waaronder een vlonderpad om de prachtige Pajotse natuur ook voor deze doelgroepen te ontsluiten. Het uitstippelen van deze route gebeurt met de nodige aandacht voor lokale ondernemers en de korte keten onderweg.

 Indiener: gemeente Lennik

Totale projectkost: 239.277,50 €

Subsidie: 155.530,38 €

 OKW Samenwerking

 VLB22/CON/SW/40: (H)eerlijk Haacht

 Samenvatting:

Dit project speelt in op volgende noden:

 • sociaal isolement en vereenzaming
 • schrijnende discrepantie tussen de voedseloverschotten en nood aan voedselbedeling
 • ontoereikend aanbod van FEAD-middelen
 • versnipperd en beperkt aanbod aan initiatieven om hierop in te spelen
 • nood aan ondersteuning tot een gezonde en betaalbare voedselbereiding
 • gebrek aan een instantie die hierin de regierol opneemt

 De promotor wil:

 • ontmoetingskansen bieden (bevorderen mentale gezondheid)
 • lokale en gezonde voeding redden en bedeling voorzien via de korte keten
 • opnemen regierol
 • gezondheidspromotie o.a. via tips om ook thuis budgetvriendelijk gezond te koken

 Belanghebbenden zijn de huidige gerechtigden op een voedselpakket en cliënten die reeds financiële ondersteuning krijgen., later ook andere cliënten en gebruikers van de thuisdiensten. Lokale producenten hebben ook belang via de recuperatie van overschotten en lokale promotie door participatie aan dit project.

Dit project past mooi in het integraal en inclusief sociaal beleid en gezondheidsbeleid dat vooropgesteld is in het huidige meerjarenplan van gemeente en OCMW. Bestendiging is na afloop van de projectsubsidie dus gegarandeerd.

 Indiener: OCMW Haacht

Totale projectkost: 169.000 €

Subsidie: 109.850 €

 VLB22/CON/SW/41: Wild van kruiden: wonderlijke ontmoetingen met elkaar en de natuur, een perfect helende combinatie

Het Wachthuis vzw wil als kwartiermaker met het project een perfect helende combinatie zorgcontinuïteit bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Gezien de lange wachtlijsten in de Geestelijke gezondheidszorg, maar ook het tekort aan zinvolle dagbesteding en nazorg willen wij onze ‘wachters’ een plek aanbieden waar zij veilig en zichzelf kunnen zijn. Wij geloven dat zowel het contact met de natuur, als het educatieve, actieve, sociale en het creatieve aspect van een wilde

kruidentuin een belangrijke rol kan spelen in de weg naar herstel en re-integratie. Samen met onze partners en de buurt willen we een wilde kruidentuin op een participatieve manier ontwikkelen die toegankelijk is voor iedereen en die bovendien een voorbeeldfunctie heeft. Hiermee willen we de waarde van wildkruid aantonen en dit zowel op ecologisch, economisch, educatief als experimenteel vlak. Onze rijdende serre geeft ons de mogelijkheid om een groot publiek te bereiken en een sensibiliseringsrol op te nemen. Onze inclusieve ontmoetingsruimte, workshops en

wildplukwandelingen bieden de kans om anders te kijken, nieuwe perspectieven te ontwikkelen en tot rust te komen in een helende en groene omgeving. Lang leve de psycho-, neuro- en biodiversiteit!

Indiener: Het Wachthuis vzw

Totale projectkost: 152.397,30 €

Subsidie: 95.091,60  €

 VLB22/CON/SW/42: Versterkte plattelandsbeleving voor stadskinderen

Ervaring uit voorgaande projecten, initiatieven rond het thema landbouw- en plattelandseducatie en gesprekken met landbouwers leren ons dat kinderen steeds minder weten over de herkomst van hun voedsel. Bij stadskinderen is deze kennis opvallend laag. Daarnaast weten we ook dat leerkrachten uit Brussel en de centrumsteden steeds minder vertrouwd zijn met de thema’s ‘landbouw & platteland’ Ze tekenen daarom maar al te graag in op uitgewerkte en begeleide belevingstrajecten in een authentieke plattelandsomgeving.

Onze landbouwer in de rand rond Brussel en de centrumsteden van Vlaams-Brabant wordt op die manier geconfronteerd met een zeer diverse klasgroep (verschillende etnische achtergronden, eetgewoonten, religieuze overtuigingen, thuistaal, zonder voorkennis of concrete aanknopingspunten in de eigen leefomgeving, zonder directe voeling met de land- en tuibouwsector.

We organiseren daarom een reeks van vorming en intervisie voor de landbouwers om hen vaardiger te maken om deze diverse klasgroepen te ontvangen. Er zal een syllabus voorzien worden.

De landbouwers zullen hun nieuw opgedane kennis en vaardigheden, begeleid door ons pedagogisch team, kunnen uittesten op 30 Boerendagen rond Brussel, Halle, Asse, Vilvoorde, Leuven, Aarschot, Diest en Tienen, specifiek georganiseerd voor leerlingen uit stedelijke context. Bij een Boerendag staat de actieve beleving van het stadskind in een authentieke plattelandsomgeving voorop.

Indiener: Plattelandsklassen vzw

Totale projectkost: 190.000,00 €

Subsidie: 123.500,00 €

 VLB22/CON/SW/43: Meer tewerkstelling, minder armoede en minder eenzaamheid in de regio Asse

De regio Asse kent een grote zorgachterstand en een dreigende afbrokkeling van identiteit als plattelandsregio door multiculturaliteit en een toenemende betrokkenheid op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De promotor Ferm Thuiszorg wil dmv inzet van een 0.6 VTE projectcoördinator en via outreachend werken, taal- en leerondersteuning en trajectbegeleiding, cursisten vinden en omscholen tot zorgkundige met onmiddellijk vooruitzicht op tewerkstelling. Het betreft een extra ondersteuningsaanbod bij een volledig nieuwe opleiding in de regio, die door de samenwerking met verschillende thuiszorgpartners zoals Welzijnskoepel West Brabant en Ferm Thuiszorg het welzijnsaanbod in de Vlaamse Rand versterkt.

De promotor wil daarnaast de opleidingsruimte omvormen tot multifunctionele ruimte voor socioculturele activiteiten om er in samenwerking met de partners Alexia, Mantelzorgnetwerk, Landelijke Gilden, Steunpunt Groene Zorg en Ferm Agra vrouwen initiatieven tot stand te brengen die vereenzaming en sociaal isolement tegengaan. De keuze van de partners zorgt er voor dat ook landen tuinbouwers met het aanbod kunnen bereikt worden en bijkomende partners zijn doorheen de volledige projectduur welkom. Het project beoogt met de projectcoördinator de opstart en bekendmaking mogelijk te maken van de nieuwe opleiding en de multifunctionele ruimte om na afloop de beide uitzichten zonder extra steun te continueren.

 Indiener: Ferm Thuiszorg vzw

Totale projectkost: 115.278,16 €

Subsidie: 74.930,80 €

 VLB22/CON/SW/44: Landschapswandelingen tussen Demer en Dijle

Met dit project willen de initiatiefnemers het plattelandstoerisme in 4 gemeenten (Begijnendijk, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo) versterken en de kennis van het landschappelijk erfgoed en de lokale biodiversiteit versteken. We doen dit door in elke gemeente landschapswandelingen' te ontwikkelen. Landschapswandelingen zijn wandellussen langsheen de mooiste plekjes van de gemeente. Elke wandeling bestaat uit een korte en lange wandellus en is voorzien van een infofiche die de wandelaar meer leert over landschap, landbouw,, erfgoed, natuur en platteland. Elke

wandellus wordt ook voorzien van een rust- en ontmoetingsplaats of van een natuurlijke speelplek voor de jonge bezoekers. Door meer wandelaars aan te trekken via aantrekkelijke, goed onderhouden wandelingen, stimuleren we ook de lokale horeca.

 Indiener: Regionaal Landschap Noord-Hageland

Totale projectkost: 58.578,95 €

Subsidie: 38.076,31 €

 VLB22/CON/SW/45: Agro-ecologische granen voor brood, bier, biodiversiteit en bodem

Het project 'Agro-ecologische granen voor brood, bier, biodiversiteit en bodem' wil enerzijds duurzaam geteelde granen in het landschap brengen en anderzijds de band tussen landbouwer, verwerker en consument versterken. Landbouwers zullen geadviseerd en begeleid worden in innovatieve agro-ecologische praktijken zoals mengteelt met vlinderbloemigen, slimme teeltrotatie, niet-kerende bodembewerking en rassenkeuze. Deze praktijken zullen gemonitord worden, zowel op teelttechnisch vlak als op vlak van biodiversiteit, met kennisopbouw en -uitwisseling als doelstelling op korte termijn, Op lange termijn willen de projectpartners de grootschalige transitie naar een duurzame, klimaatrobuuste landbouw (en meer specifiek agro-ecologische praktijken) faciliteren en versnellen. Lokale afzetmogelijkheden zullen worden verkend en uitgewerkt, met een focus op brood en aanvullend ook op bier. Door het organiseren van evenementen zoals demonstraties voor landbouwers en landbouwonderzoekers, excursies voor bewoners en een granenfestival zal er gecommuniceerd en gesensibiliseerd worden over duurzame voedselproductie en het landbouwlandschap.

 Indiener: Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Totale projectkost: 192.250,00 €

Subsidie: 124.962,50 €

 Platteland Plus

 VLB22/CON/P/27: Een veilig en groen onderkomen voor scouts Sint-Rochus Halle en partners

Dit project van de scouts en gidsen van Sint-Rochus (Halle) wil zorgen voor meer en veilige ruimte voor jeugd, vrije tijd én verbondenheid in de Sint-Rochuswijk in Halle.

De hoofddoelstelling van het project is om de leden, leiding en het materiaal van de scoutsgroep weer voldoende ruimte te bieden en veiligheid te garanderen via de bouw van een nieuw onderkomen aan de rand van de Sint-Rochuswijk, en bovendien aangepaste ruimte te voorzien voor de AKABE-groep die onder dezelfde vzw huist.

Daarnaast beoogt het project ook om via de verhuur van het lokaal meer kansen te bieden aan vrije tijd in Halle. De derde doelstelling van het project is om de verbondenheid in de wijk te verhogen via de verdere opwaardering van het ruimere terrein (met ook een voetbalveld, tennisclub en BMX-parcours), waarbij er een heuse sport- en spelomgeving wordt gecreëerd voor de Halse jeugd.

Ten slotte houdt het hele project rekening met de omgeving en het milieu door het gebruik van duurzame materialen en door het omliggende terrein te ontwikkelen en te beheren in samenspraak met en geadviseerd door Natuurpunt Halle.

Indiener: Scouting Halle vzw

Totale projectkost: 200.000 €

Subsidie: 130.000 €

 VLB22/CON/P/28: Platteland Troef 2.0: proeven van troeven

Platteland Troef 2.0 heeft als doel onze plattelandsregio's promoten bij een ruim binnenlands publiek en wil de bezoekers maximaal informeren over de troeven in de omgeving mét focus op de vele rurale ondernemers.

Waar we in het pilootproject Platteland Troef (fase 1) in verschillende regio's testcases hebben opgezet m.b.t. nieuwe innovatieve toeristische onthaalplekken, een verbeterd digitaal toeristisch onthaal en een ambassadeurstraject voor rurale ondernemers gaan we in Platteland Troef 2.0 verder dan dat. Platteland Troef 2.0 legt nog meer de focus op de rurale ondernemers om zo bij te dragen aan de relance na 2 zware covid-jaren. Wanneer de toegenomen stroom aan bezoekers systematisch doorverwezen wordt naar lokale producenten en ondernemers, betekent dit een economische win voor heel wat ondernemers uit onze plattelandsregio's.

Platteland Troef 2.0 beoogt de volgende doelstellingen:

 • Bezoekers inspireren over en spreiden in de plattelandsregio's waarbij de belangen van bewoners,
 • bezoekers, ondernemers én het platteland in balans zijn.
 • Bezoekers maximaal doorverwijzen naar de ondernemers in de plattelandsregio's;
 • Rurale ondernemers ondersteunen en ontzorgen in hun digitale communicatie naar toeristen toe
 • met tastbare resultaten als output;
 • Rurale ondernemers ondersteunen in het opnemen van de rol van toeristisch ambassadeur.

Indiener: Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Totale projectkost: 199.814,00 €

Subsidie:129.879,10 €

 VLB22/CON/P/30: Van dorpszaal naar dorpshuis. Trajectbegeleiding dorpshuizen

Gemeenten op het platteland worstelen in verschillende woonkernen met een verdwijnend voorzieningenaanbod. Het project lanceert een innovatief concept, het 'dorpshuis', als instrument voor plattelandsontwikkeling om aan dit euvel te verhelpen. Dorpshuizen zijn goed gelegen ontmoetings- en activiteitencentra waar diverse organisatoren (lokale overheid, sociaal-culturele verenigingen, sociale organisaties en ondernemers) een programma opzetten.

Het project zal organisatoren in zes dorpen gedurende twee jaar begeleiden om een dorpshuis operationeel te maken. Al doende zullen de deelnemers leren via een 'community of practice' wat werkt en wat niet. Op het einde van het project zullen de inzichten en ervaringen worden gedeeld via studiedagen en een inspiratieboek.

 Indiener: Landelijke Gilden vzw

Totale projectkost: 126.932,29 €

Subsidie: 82.505,99 €

 VLB22/CON/P/31: Zonnebloemteelt fleurt Vlaams-Brabant op

De voorbije decennia is er op het platteland een neerwaartse tendens van de biodiversiteit. Binnen de landbouw is een verruiming van de teeltrotatie met meer bloeiende gewassen één van de maatregelen om het tij te keren. De hoofddoelstelling van dit project is de introductie van de zonnebloemteelt in het teeltplan van Vlaams-Brabantse akkerbouwers als een nieuwe, rendabele en klimaatrobuuste teelt, die als bloeiend gewas bijdraagt aan de biodiversiteit en opwaardering van het platteland. Dit willen we bereiken via een co-creatieproject met pionier-telers, telers met interesse en afnemers verderop in de korte keten en door het optimaliseren van de teelttechniek in deze regio. De zonnebloemteelt levert een nieuw pallet aan kansen op voor de Vlaams-Brabantse korte keten, niet alleen wat de zonnebloempitten en zonnebloemolie betreft, maar ook met jonge zonnebloemknoppen als alternatief voor artisjok en gegrilde ganse zonnebloemhoofden als vermarktbare producten. Met dit project zetten we alles op alles om deze kansen voor de korte keten te verzilveren. Zo wordt de regio Vlaams-Brabant de voortrekker in Vlaanderen op gebied van de zonnebloemteelt. Met recreatieve en toeristische activiteiten zetten we in op landschapsbeleving op het platteland en komt dit project ten goede van het imago van de landbouwsector.

 Indiener: Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant vzw

Totale projectkost: 168.802,50 €

Subsidie: 109.721,62 €

 VLB22/CON/P/32: Herinrichting belevingstuin Zennedal

De vzw Zennedal-Ommekaar zet zich reeds in op sociaal, recreatief en spiritueel vlak, maar wenst nu ook hun site biodivers en natuurlijk in te richten, met het oog op beleving, ecologisch beheer en klimaatrobuustheid. De terreinen worden gebruikt als jeugdkampplaats, maar ook als troost- en gedenkplekjes. Jaarlijks maken meer dan 30 000 mensen gebruik van deze site. Partners JNM en RLP&Z zorgen mee voor de herinrichting. Er wordt ook sterk ingezet op communicatie o.a. via verschillende evenementen. Door deze terreinen natuurlijk en duurzaam in te richten en te beheren dragen deze bij tot het welzijn van de gebruikers, de omwonenden, het leefmilieu van onze inheemse fauna en flora en de beleving van ons Pajotse landschap.

Indiener: Zennedal – Ommekaar vzw

Totale projectkost: 74.393,67 €

Subsidie: 48.355,89 €

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?